Zaņas lejteces atsegumi

Foto: D.Ozols

Zaņas lejteces atsegumi karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0441560
Administratīvais iedalījums: Saldus novads, Zaņas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Zaņas senlejā un ielejā, Vadakstes līdzenumā, Viduslatvijas zemienes galējos rietumos.
Dabas pieminekļa nozīmīgākie ģeoloģiskie veidojumi ir juras sistēmas Kelloveja stāva iežus - kaļķakmeņus, tumšus mālus un smilti saturošie atsegumi. Ieži pārsvarā ir veidojušies kā jūras izcelsmes nogulumi, to starpā arī ar bagātīgu fosīlo atlieku  saturu, kas literatūrā minēta kā Zaņas svīta. No fosīlijām atrastas belemnītu, amonītu, brahiopodu, gliemeņu, jūras eža un zaura Peloneustes sp. atliekas. Vēl ģeoloģiski nozīmīgi ir kvartāra sistēmas nogulumu atsegumi, kupolveida avotkaļķu izgulsnējums, avoti un avoksnāji, kā arī pati senleja kā pēdējā leduslaikmeta raksturīga reljefa forma.
Teritorijas reljefs un reljefu veidojošie nogulumi veidojušies vēlajā pleistocēnā, pēdējā apledojuma noslēgumā. Juras sistēmas nogulumi gandrīz visos atsegumos ir sastopami kā ieslēgumi kvartāra glaciālo nogulumu slāņkopās, nevis in situ stāvoklī.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – upju straujteces un dabiski upju posmi (3260), mēreni mitras pļavas (6510), nogāžu un gravu meži (9180), aluviāli krastmalu un palieņu meži (61E0), avoti kas izgulsnē avotkaļķus (7220) un citi, kā arī atsevišķu retu un aizsargājamu augu atradnes.
Minētais dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgs gan no pamatiežu un kvartāra stratigrāfijas, gan ģeomorfoloģijas, gan daudzveidīgās un kvalitatīvās ainavas viedokļa, gan arī dzīvās dabas vērtību dēļ.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS