Raganu klintis
Raganu klintis karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0442130
Administratīvais iedalījums: Apes novads, Apes pilsēta
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Ģeoloģiskais dabas piemineklis Raganu klintis, atrodas Apes novadā, Apes pilsētā.
Teritorija ir izvietojusies Vidusgaujas zemienē, Trapenes līdzenumā, Vaidavas senlejā, upes kreisajā krastā.
Dabas pieminekli veido devona (domājams, augšējā devona Amatas svītas) smilšakmeņu atsegumi, kas kopumā veido 2 lielas kraujas; 5 atsevišķi avoti un vairākas avotainas vietas, 4 nišas.
Atsegumi atrodas Vaidavas kreisā pamatkrasta posmā 440 m garumā, t. sk. Vecās Raganu klintis dabas pieminekļa austrumu daļā (70 m) un Jaunās Raganu klintis - rietumu daļā (84 m). Klinšu augstums ir līdz 10 m.
Raganu klintis ir Apes novadā lielākie devona Amatas svītas (?) smilšakmeņu atsegumi.
Gaišu un sārtu smilšakmeņu vertikālās siena tieši Vaidavas krastā ar kokiem virs klintīm ir ļoti ainaviskas.
Atsegumu smilšakmeņos dominē muldveida slīpslāņojums ar sēriju biezumu līdz 20 cm, retāk 50 cm, Jaunajās klintīs griezuma apakšdaļā 2 m biezā slāņkopā uz dienvidiem krīt gan sēriju šuves (pat 10o leņķī), gan slīpie slānīši. Iespējams, tā ir piegultnes sēre. Vietām smilšakmeņos ir izsekojami māla saveltņi, citviet plūdmaiņu tekstūras.
Amatas svītas nogulumi ir veidojušies plūdmaiņu ietekmēta estuāra ietekmē (27). Par plūdmaiņu procesu ietekmi uz nogulumiem liecina dabas pieminekļa teritorijā sastopamajos atsegumos izplatītās tekstūras.
Būtisks ir jautājums par Raganu klintīs atsegto smilšakmeņu ģeoloģisko vecumu. Atbilstoši ģeoloģiskās kartēšanas mērogā 1:200 000 datiem Raganu klintīs ir sastopami augšējā devona Amatas svītas nogulumi, pie tam dabas piemineklis atrodas netālu no tās un Pļaviņu svītas kontakta. Tomēr atsegtie smilšakmeņi nav tipiski Amatas svītas veidojumi, jo tajos praktiski nav vērojamas mālainas un vizlainas kārtiņas uz slīpajiem slānīšiem, kā arī šo kārtiņu veidotās kopas – plūdmaiņu pazīmes. Smilšakmeņi pārsvarā ir smalkgraudaini, kas raksturīgi Amatas svītai, taču vietām sastop ne tik tipiskus vidējgraudainus smilšakmeņos. Tomēr smilšakmeņos ir vērojami slīpie slānīši ar ritmiski mainīgiem drupu graudu izmēriem, pie tam to sadalījumā vērojamas kopas („bundles”), kas atgādina vizlainā un mālainā materiāla sadalījuma tendences. Precīzai nogulumu ģeoloģiskā vecuma noskaidrošanai ir nepieciešami paleontoloģiskie pētījumi, kuri pagaidām nav tikuši veikti.
Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi: smilšakmens atsegumi (8220); upju straujteces un dabiski upju posmi (3260).
Raganu klintis ir populārs tūrisma objekts, bet avoti tiek izmantoti ūdens ņemšanai.
Pa Vaidavas kreisā pamatkrasta augšu iet Vaidavas dabas taka. Ierīkotā infrastruktūra tiek rūpīgi kopta un apsaimniekota. Pie takas ir vairākas norādes uz klintīm, avotiem un citiem apskates objektiem, ierīkoti informācijas stendi, koka galdi un krēsli, uz apskates vietām lejā no kraujas ved takas, vietām ar pakāpieniem. Dabas pieminekļa robežzīmju nav.
Dabas pieminekļa robežas noteiktas atbilstoši dabas veidojumu izvietojumam, iekļaujot Jaunās un Vecās Raganu klintis, visus avotus un nišas, kā arī joslu ap atsegumiem un vietas, no kurām atsegumi vislabāk aplūkojami. Ņemts vērā arī zemes kadastra robežu izvietojums
Teritoriju nepieciešams saglabāt zinātniskiem ģeoloģiskiem (sedimentoloģiskiem, paleontoloģiskiem) pētījumiem. Būtu vēlams ierīkot taku ar norādēm uz palieni iepretī Jaunajām Raganu klintīm, no kurienes var labi apskatīt šo atsegumu. Papildus teikām par raganām u.c. būtu nepieciešama arī ģeoloģiska satura informācija par devona smilšakmeņiem un atsegumu veidošanos.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS