Embūtes gravas karte

Dabas pieminekļa teritorijā divas vaļņveida reljefa formas veido loku, ko nodala Lankas senlejas posms ar upes ieleju. Pēc savas morfoloģijas vaļņi atgādina osus. Loka iekšpusē atrodas senlejas paplašinājums, kurā ir izvietotas tūrisma infrastruktūras būves.  

Teritorijā atrodas vērtīga kultūrvēsturiska ainava, nogāžu mežu komplekss un avoti.

Embūtes gravas

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas dabas parkā "Embūte".
Kods: LV0441010
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novads, Embūtes pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Rietumkurzemes augstienē, Embūtes paugurainē.

Dabas pieminekli veido savdabīgās un kompleksās Lankas senlejas posms ar tajā ietilpstošajām vaļņveida reljefa formām, kas pēc savas morfoloģijas atgādina osus. Teritorijā atrodas vērtīga kultūrvēsturiska ainava, nogāžu mežu komplekss un avoti.

Teritorijā nav sastopami dabiski atsegumi, tāpēc reljefa un kvartāra nogulumu veidošanās apstākļi nav precīzi izpētīti. Speciālisti izsaka viedokli, ka Lankas senleja, iespējams, ir radusies kā zemledāja kušanas ūdeņu noteces gultne (subglaciālā iegultne) pēdējā Latvijas ledāja deglaciācijas posmā.

Mūsdienu ģeoloģiskie procesi galvenokārt izpaužas kā lokāli nolīdeņi un pārpurvošanās bebru darbības rezultātā.

Teritorijā sastopami Eiropas nozīmes aizsargājamie biotopi: nogāžu un gravu meži (9180*), palieņu zālāji (6450), mēreni mitras pļavas (6510), minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi (7160), upju straujteces un dabiski upju posmi (3260), veci jaukti platlapju meži (9020*), lakstaugiem bagāti egļu meži (9050), aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) (91E0*). 1988. gadā šajā apkārtnē reintroducētas kokvardes.

Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Embūtes pilskalns. Teritorija ir nozīmīga kā tūrisma vieta. Teritorijai ainaviskumu piešķir apkārtnes artikulētais reljefs, kur nogāžu meži mijas ar atklātām lauksaimniecības zemēm, kultūrvēsturiskajiem objektiem un tradicionālajām Latvijas viensētām.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk