Baltavots un Melnavots

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0440860
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novads, Kurmāles pagasts

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums

Teritorija ir izvietojusies Rietumkurzemes augstienes ziemeļu daļā blakus Pieventas zemienei.

Dabas pieminekli veido divu lielāku un viena mazāka avota izplūdes vietas. Baltavots ir dinamisks kāpjošais avots, ar izplūdes vietu kā nelielu, ap 2 m caurmērā dīķīti, kurā mutuļo smalkas gaišas smiltis. Melnavots atrodas 360 m uz ziemeļiem no Baltavota, meža malā. Tas ir līdzīgs, bet izplūde ir mazāk aktīva un virsmu ārpus ļoti smalko smilšu mutuļiem sedz melna kūdras duļķe. Melnavota izplūdes vietas dīķītis ir iegarens aptuveni 2x4 m caurmērā.

Avotu ūdensdeve nav mērīta, bet pēc aptuvena novērtējuma tā varētu būt Baltavotam 5 l/sek, bet Melnavotam 2 l/sek. Aptuveni 20 m uz dienvidrietumiem no Melnavota, mežā ir vēl viens sīks avots ar izplūdes vietu ap 1 m caurmērā un kūdras duļķi klātu virsmu.

Avotu ūdeņi, visticamāk, barojas no augstienes dzīlēs atrodošā fluviglaciāla starpmorēnu ūdensnesēja horizonta, kam augstienes nogāzē izveidojušās izplūdes vietas.

Teritorijā atrodas ES aizsargājams biotops – minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji (7160).

Baltavots ir nozīmīgs no kultūrvēstures viedokļa kā vēsturiska svētvieta un teiku objekts. Ritualizētas darbības, piemēram, bantīšu siešana koku zaros, pie avota mēdz notikt joprojām.

Minētais dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgs no hidroģeoloģijas viedokļa, kā arī ainaviski un kultūrvēsturiski vērtīgs.

Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem hidroģeoloģijas pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu kopumu, kuru īpašā izcilība ir abu avotu iztekas un, kas ir nozīmīgs arī no dzīvās dabas un kultūrvēstures viedokļa, un svarīgs kā tūrisma objekts.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS