Braslas ieži

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā
Kods: LV0440620
Administratīvais iedalījums: Pārgaujas novads, Straupes pagasts un Krimuldas novads, Krimuldas pagasts

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums

Teritorija ir izvietojusies Gaujavas zemienē, Braslas senlejā, abos upes krastos.

Objekts ir bagāts ar ģeoloģiskām, kultūrvēsturiskām un bioloģiskām dabas vērtībām, tas ir arī populārs tūrisma objekts (sevišķi Krauļukalnu iezis, un Braslas lejteces laivošana).

Minētie dabas veidojumi ir nozīmīgi kā tūrisma un dabas izpētes objekts, arī biotopi. Dabas pieminekļa teritorijā ietilpst arī petroglifu vietas un pilskalns.
Teritorijā nav nekādas informācijas par dabas vērtībām.

Objektu nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem ģeoloģijas (stratigrāfijas, ģeomorfoloģijas, paleontoloģijas, hidroģeoloģijas), sugu un biotopu pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu kopumu, kas ir nozīmīgs kā mazietekmēta dabas teritorija. Daži atsegumi ir ievērojami kā unikāli kultūrvēsturiski objekti.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS