Kalnu atsegums

Foto: M.Keiša

Kalnu atsegums karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis.
Kods: LV0441540
Administratīvais iedalījums: Saldus novads, Nīgrandes pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Loses upītes kreisā pamatkrasta nogāzē, Vidusventas līdzenuma ziemeļu daļā.
Dabas pieminekli veido upes pamatkrasta nogāzes slīpā nobiru virsma ar nesenā pagātnē izraktu nelielu, līdz 1 m dziļu pētbedri, kuras dziļumā atsedzas brūni melna zemjaina brūnogļu masa. Brūnogles veido daļu no vidusjuras Kelloveja stāva Papiles svītas nogulumu slāņkopas. Kalnu atsegums ir lielākais juras sistēmas brūnogļu atsegums Latvijā un ogļu slāņa biezums šeit sasniedz 1,5 m.
Teritorija ir vidēji ainaviska ar parkveidīguma iezīmēm un tajā nav konstatētas citas nozīmīgas dabas vērtības.
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem stratigrāfijas un paleontoloģijas pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu, kas ir nozīmīgs kā dabas tūrisma objekts.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS