Sautas kalns un Nurmižas lejtece
Sautas kalns un Nurmižas lejtece karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0441510
Administratīvais iedalījums: Siguldas novads, Siguldas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Gaujavas zemienē, Gaujas senlejas dienvidu nogāzē, atsevišķā nodalītā erozijas paliksnī (Sautas kalns).
Dabas pieminekli veido daudzveidīgi ģeoloģiskie veidojumi, kas izvietojušies leduslaikmeta subglaciālās erozijas palikšņa, Sautas kalna, rietumu nogāzē un piekājē. Tie ir dažāda izmēra vidusdevona Živetas stāva Gaujas un, iespējams, Amatas svītas smilšakmens, kā arī aleirolīta un māliežu atsegumi ar nelielām alām, nišām un pārkarēm, kā arī šā brīža ģeoloģisko procesu izpausmes - vairāki avoti un avoksnāji, gravas, noslīdeņi.
Smilšakmens atsegumi ļoti stāvajā nogāzē ir izvietoti dažādos augstumos. Lielākie no tiem ir līdz 10 m augsti un vairāk kā simts metrus gari. Smilšakmens parasti ir paralēli slāņots un slīpslāņots, sārts, rūsgans, dzeltenīgs un balts. Atsegumos novērojams slīpslāņojums, kā arī Līzeganga un māla daļiņu migrācijas joslas.
Visa Sautas kalna rietumu nogāze veido krāšņu un mežonīgi skaistu ainavu, kas stāvo nogāžu, gravu un kritušo koku dēļ ir grūti caurejama. Tikai atsevišķās vietās paveras tālāki skati uz Gaujas vecupi un senleju.
Nurmižupītes lejtece ir pieejamāka, ainaviska, ar virkni atsegumu upītes krastos.
Ļoti savdabīgs ir kāpjošais avots ar mutuļojošām rūsaini brūnām nogulsnēm Nurmižupītes kreisajā krastā atseguma piekājē nišā. Tā ūdensdeve ir aptuveni 2,5 litri sekundē.
Minētie dabas veidojumi ir nozīmīgi kā nozīmīgi un ainaviski ģeoloģiskie objekti, un savdabīgi biotopi. Dabas pieminekļa teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – smilšakmens atsegumi (8220), netraucētas alas (8310), avoti un avoksnāji (7160), nogāžu un gravu meži (9180*).
Nišveida alā Sautas kalna augšgalā nedaudz ir kultūrvēsturiskas vērtības – petroglifi.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS