Govs ala un avots

Foto: D.Ozols

Govs ala un avots karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātādabas parkā "Salacas ieleja".
Kods: LV0441950
Administratīvais iedalījums: Mazsalacas novads, Skaņkalnes pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

 

Vispārējs raksturojums

Teritorija ir izvietojusies Ziemeļvidzemes zemienē, Burtnieka līdzenumā, Salacas senlejas un upes pamatkrastā.
Vidusdevona Živeta stāva Burtnieku svītas paralēli slāņota un slīpslāņota smilšakmens atsegumi veido unikālu avota erozijas un fiziskās dēdēšanas veidojumu – cirkveida klinšu ieloku aptuveni 20 m diametrā ar pārkari un nobrukumu rezultātā izveidojušos smilts materiāla konusu ieloka centrā. Ieloka dziļumā atrodas plaša niša, kas turpinās kā ala un dziļākajā daļā ir pildīta ar avota ūdeni. Ieloka dienvidu malā, nogāzes lejasdaļā ir Mazā Govs ala – šaura un zema, 4 m gara ala. Iezī novērojamas līdz 1 m biezas slīpslāņojuma sērijas, kas šķērsgriezumā ir kā muldveida struktūras.
Šobrīd aktīvākie ir avotu erozijas un fiziskās dēdēšanas procesi. Cirkveida ieloku vēl 20. gs 90.-ajos gados turpināja veidot gar ieloka dienvidrietumu sienu tekošais avots. Tecēdams ar lielu līkumu tas erodēja smilšakmens sienas pamatni izraisīdams pakāpeniskus nobrukumus un cirkveida iegrauzuma paplašināšanos. 90.-o gadu beigās liels nobrukums noslēdza avota gultni un erozijas process apstājās. Pirms nedaudz gadiem avots izveidoja sev pavisam citu izplūdes vietu cirkveida iegrauzuma ziemeļu sienas piekājē.
Pastāvīgi notiek smilšakmens atslāņošanās un nodrupšana no sienas lielām plātnēm pa subvertikālām plaisām, ko veicina mitrā ieža sasalšanas un atkušanas mija (kriogēnā erozija).
Dabas pieminekļa teritorijā atrodas vairāki Eiropas nozīmes biotopi - smilšakmens atsegumi, netraucētas alas, avoti un avoksnāji, kā arī nogāžu meži.
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem ģeoloģijas, stratigrāfijas un hidroģeoloģijas pētījumiem, gan kā ainaviski izcilu dabas veidojumu, kas ir nozīmīgs dabas tūrisma attīstībai un vides izglītībai.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS