Līdumnieku avots
Līdumnieku avots karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0441370
Administratīvais iedalījums: Krimuldas novads, Krimuldas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Gaujas senlejas labā krasta sāngravā, Gaujavas zemienē.
Dabas pieminekli veido smilšakmens atsegums Lielais iezis un Lielā ieža, jeb Līdumnieku ala ar avotu. No alas izplūstošais ļoti spēcīgais avots turpina veidot alu. Tuvumā daudz avoksnāju.
Alas ieeja ir zema, 0,6 m, bet tālāk izveidojusies paliela telpa. Alas garums 23 m. Avota strauts kādreiz ražojis elektrību Līdumnieku mājām. Ala joprojām turpina strauji veidoties.
Viens no Latvijas ar ūdeni bagātākajiem avotiem.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – smilšakmens atsegumi (8220), netraucētas alas (8310), avoti un avoksnāji (7160), ala ir nozīmīga sikspārņu ziemošanas vieta.
Minētie dabas veidojumi ir nozīmīgi kā ainaviski izteiksmīgs komplekss ar lielu alu un ar ūdeni bagātu avotu. Līdumnieku avots ir viena no valsts pazemes ūdeņu monitoringa vietām.
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem ģeoloģijas (stratigrāfijas, ģeomorfoloģijas, hidroģeoloģijas), sugu un biotopu pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu kopumu, kas ir potenciāli nozīmīgs kā dabas tūrisma teritorija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS