Līdumnieku avots karte

Dabas pieminekli veido smilšakmens atsegums Lielais iezis un Lielā ieža, jeb Līdumnieku ala ar avotu. No alas izplūstošais ļoti spēcīgais avots turpina veidot alu. Tuvumā daudz avoksnāju.
Alas ieeja ir zema, 0,6 m, bet tālāk izveidojusies paliela telpa. Alas garums 23 m. Avota strauts kādreiz ražojis elektrību Līdumnieku mājām. Ala joprojām turpina strauji veidoties.

Viens no Latvijas ar ūdeni bagātākajiem avotiem.

Līdumnieku avots

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0441370
Administratīvais iedalījums: Siguldas novads, Krimuldas pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Gaujas senlejas labā krasta sāngravā, Gaujavas zemienē.

Dabas pieminekli veido smilšakmens atsegums Lielais iezis un Lielā ieža, jeb Līdumnieku ala ar avotu. No alas izplūstošais ļoti spēcīgais avots turpina veidot alu. Tuvumā daudz avoksnāju.

Alas ieeja ir zema, 0,6 m, bet tālāk izveidojusies paliela telpa. Alas garums 23 m. Avota strauts kādreiz ražojis elektrību Līdumnieku mājām. Ala joprojām turpina strauji veidoties.

Viens no Latvijas ar ūdeni bagātākajiem avotiem.

Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – smilšakmens atsegumi (8220), netraucētas alas (8310), avoti un avoksnāji (7160), ala ir nozīmīga sikspārņu ziemošanas vieta.

Minētie dabas veidojumi ir nozīmīgi kā ainaviski izteiksmīgs komplekss ar lielu alu un ar ūdeni bagātu avotu. Līdumnieku avots ir viena no valsts pazemes ūdeņu monitoringa vietām.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS