Valmieras Stāvie krasti karte

Dabas pieminekli veido Gaujas II un III virspalu terases segmenti ar III virspalu terases nogulumu atsegumiem gar upes krastu.

Terašu virsmas teritorijā klāj krāšņs priežu mežs. Upes sānu erozijas rezultātā periodiski notiek atsegumu atjaunošanās, atsevišķiem krasta kraujas blokiem nobrūkot līdz ar augošajiem kokiem.

Gaišo smilšu kraujas, ar kritušo priežu stumbriem un augsto mežu virs kraujas, veido iespaidīgu un krāšņu dabasskatu.

Valmieras Stāvie krasti

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0442010
Administratīvais iedalījums: Valmieras pilsēta
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Gaujas III virspalu terases malā, Gaujas senlejas augšgalā, Burtnieka līdzenumā, Ziemeļvidzemes zemienē.

Dabas pieminekli veido Gaujas II un III virspalu terases segmenti ar III virspalu terases nogulumu atsegumiem gar upes krastu. Krasta kraujās atsedzas pilnīgākais Gaujas III virspalu terases griezums – upes nogulumi ar raksturīgiem gultnes un palienes slāņiem un slāņojuma struktūrām. Nogulumi raksturo Gaujas ielejas attīstības pašu sākotnējo etapu, kas noritēja uzreiz pēc teritorijas atbrīvošanās no ledāja, pirms aptuveni 11 000 gadiem. Gauja tai laikā vēl tikai sāka veidot savu ieleju senlejas ietvaros. Bagātīgas sanesu plūsmas apstākļos upes līmenis atradās aptuveni 10 m augstāk par patreizējo, jo dziļuma erozija bija neizteikta sanesu (galvenokārt smalkas smilts) dēļ. Gaujas III virspalu terases segmenti kā akumulatīvi veidojumi ir izteikti visā Gaujas senlejas posmā un lejtecē savienojas ar Baltijas senā baseina – Baltijas Ledus ezera krasta līniju.

Terašu virsmas teritorijā klāj krāšņs priežu mežs. Upes sānu erozijas rezultātā periodiski notiek atsegumu atjaunošanās, atsevišķiem krasta kraujas blokiem nobrūkot līdz ar augošajiem kokiem. Pēc aptuvena novērtējuma, stāvkrasta krauja atkāpjas ar ātrumu, kas nepārsniedz 0,5 m gadā. Gaišo smilšu kraujas, ar kritušo priežu stumbriem un augsto mežu virs kraujas, veido iespaidīgu un krāšņu dabasskatu.

Dabas piemineklis iekļauts arī vietējas nozīmes dabas parka "Atpūtnieku parks" teritorijā.

Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas savienības aizsargājami biotopi: veci vai dabiski boreāli meži (9010*) un upju straujteces un dabiski upju posmi (3260).

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk