Burtnieka smilšakmens atsegumi

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā un daļēji dabas liegumā "Burtnieku ezera pļavas".
Kods: LV0441830
Administratīvais iedalījums: Burtnieku novads, Burtnieku pagasts

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums

Teritorija ir izvietojusies Burtnieku ezera austrumu krastā, Burtnieka līdzenuma un Ziemeļvidzemes zemienes centrālajā daļā.

Dabas pieminekli veido Burtnieku ezera stāvkrasta posms, kurā atrodas seši vidusdevona Živetas stāva Burtnieku svītas smilšakmens atsegumi. Lielākais atsegums atrodas stāvkrasta nogāzē teritorijas dienvidu galā. Tā garums ir 50 m, bet augstums līdz 3 m. Atsegums ir daļēji aizbiris. Svaigākais un izteiksmīgākais atsegums, kā stāva skaista smilšakmens siena, atrodas teritorijas vidusdaļā - sāngravā, kur tas ir radies strauta erozijas rezultātā – strautam novadot grāvja ūdeņus. Atseguma garums 20 m, bet augstums līdz 3,5 m. Pārējie atsegumi ir nelieli un daļēji aizbiruši. Vienā no nelielajiem atsegumiem ir šaura līdz 2,2 m gara ala. Teritorijas ziemeļu daļā atrodas divi sīki avotiņi.

Nogāze, kurā šobrīd atrodas Burtnieku ezera stāvkrasts, sākotnēji ir veidojusies leduslaikmeta noslēgumā pirms 15 līdz 12 tūkstošiem gadu zem šļūdoņa Ziemeļvidzemes mēles, ledāja un kušanas ūdeņu erozijai veidojot Burtnieku ezera ieplaku. Pēc ledāja nokušanas nogāzi erodēja Burtnieku ezera viļņi nodrošinot smilšakmens atsegumu pastāvīgu atjaunošanos. Pagājušā gadsimta divdesmitajos gados notika Burtnieku ezera līmeņa mākslīga pazemināšana, izraisot atsegumu degradāciju – aizbiršanu un aizaugšanu, kas turpinās arī šobrīd.

Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – smilšakmens atsegumi (8220) un avoti un avoksnāji (7160).

Minētais dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgs kā Latvijas vienīgie smilšakmens atsegumi, kas veidojušies ezera viļņu erozijas rezultātā. Stāvkrasts ir ainaviski vērtīgs un nozīmīgs kā dabas tūrisma objekts.

Teritorijā ir iekārtota taka krasta un atsegumu apskatei, kā arī ir izvietota informācija par teritorijas ģeoloģiskajām un dzīvās dabas vērtībām. Šā brīža labiekārtojums ir pietiekams, bet to ir nepieciešams pastāvīgi uzturēt un atjaunot.

Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem stratigrāfijas, paleontoloģijas, ģeomorfoloģijas pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu vietu, kas ir nozīmīga arī dzīvās dabas vērtību uzturēšanai.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS