Kaļļu avoti
Kaļļu avoti karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0440240
Administratīvais iedalījums: Amatas novads, Amatas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Vidzemes augstienes ziemeļrietumu daļā.
Dabas piemineklis ir kāpjošu avotu grupa ar salīdzinoši lielu ūdensdevi, kas izveidojusies paugura (Kaļļu kalna nogāzē (55))) nogāzes augšdaļā, krāterveida padziļinājumā.
Avoti ir sākuši izplūst 20. gs. 50. gados meliorācijas darbu rezultātā ( 55)), kad tikusi atsegtas smilšu starpkārtas leduslaikmeta nogulumos. Tā kā ūdenim šajā starpkārtā ir neliels spiediens, tad ūdeņu atslodze nogāzē notiek kāpjošu avotu veidā. Šobrīd tie izplūst krāterveida padziļinājumā, veidojot ap 8 x 10 m lielu ezeriņu, kura gultnē atrodas daudzas dažāda izmēra un dziļuma avotu atveres (56)). Avotu atveru dziļums pārsvarā ir 1-2 m, atsevišķi avoti dziļāki par 2 m. Kāpjošās pazemes ūdeņu plūsmas rada smilšu „cepuri” avotu izplūdes vietās. Krāterveida pazeminājuma vidū un dienvidaustrumu daļā sastopami atsevišķi vājāki avoti, kas kopā veido avotu un avoksnāju zonu. Kopējais avotu debits aptuveni 2-3 l/sek.
Avota ūdeņi pa strautu aiztek uz Nedienes upīti. Strautā, 50-100 m lejpus avotiem izgulsnējas dzelzs savienojumi, nedaudz arī saldūdens kaļķi pārslu veidā.
Strautā ir neliela, ap 0,6 m augsta kāple. Strauta krasti vietām avotaini, purvaini. Pārpurvošanos veicinājis pastāvīgi augstais gruntsūdens līmenis.
Detalizēti avots nav ticis pētīts. Avota ūdeņi analizēti ģeoloģiskās kartēšanas laikā, noteikts, ka tie ir maz mineralizēti hidrogēnkarbonātu kalcija magnija ūdeņi, mineralizācija 0,4 g/l.
Ūdeņiem raksturīgs paaugstināts dzelzs savienojumu saturs, par ko liecina dzelzssavienojumu izgulsnēšanās strautā lejpus avotiem.
Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas Savienības aizsargājamais biotops Minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji (7160).
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem ģeoloģiskiem pētījumiem kā dabisku morēnas starpslāņu vāja spiediena ūdeņu atslodzes vietu.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS