Silzemnieku avoti
Silzemnieku avoti karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0441380
Administratīvais iedalījums: Krimuldas novads, Krimuldas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Gaujas senlejā, Ropažu līdzenumā, Viduslatvijas zemienē.
Dabas pieminekli veido avoti, kas izplūst plašā zonā gar Gaujas ielejas pamatkrasta kraujas nogāzi no nelieliem smilšakmens atsegumiem ar nišām, bet galvenokārt vecupes krastā zem ūdens vai pat dibenā. Vieni no Latvijas ar ūdeni bagātākajiem avotiem.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – smilšakmens atsegumi (8220), avoti un avoksnāji (7160).

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS