Ānfabrikas klintis

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0440460
Administratīvais iedalījums: Līgatnes novads, Līgatnes pagasts

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums

Teritorija ir izvietojusies Gaujavas zemienē, Līgatnes senlejas nogāzē, upes kreisajā krastā.

Dabas pieminekli veido Vidusdevona Živetas stāva Gaujas svītas smilšakmens atsegumi.

Objekts ir 17 metrus augsta izciļņveida klints un nelieli sarkanā smilšakmens atsegumi augšpus un lejpus tās.

Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – smilšakmens atsegumi (8220), avoti un avoksnāji (7160).

Minētie dabas veidojumi ir nozīmīgi kā ģeoloģisks un kultūrvēsturisks objekts.

Objektu nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem ģeoloģijas (stratigrāfijas, ģeomorfoloģijas, hidroģeoloģijas), sugu un biotopu pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu kopumu, kas ir nozīmīgs kā kultūrvēsturiska dabas teritorija un populārs, labiekārtots tūrisma objekts.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS