Atrašanās vieta

Anfabrikas klintis ir 17 metrus augsta izciļņveida klints un nelieli sarkanā smilšakmens atsegumi augšpus un lejpus tās. Dabas pieminekli veido Vidusdevona Živetas stāva Gaujas svītas smilšakmens atsegumi.

Ānfabrikas klintīs izvietotas arī kultūrvēsturiskās vērtības: mākslīgi veidotu pagrabu komplekss smilšakmens iežos, atsegumu virsmās daudz senu ierakstu un senie petroglifi.

Ānfabrikas klintis

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0440460
Administratīvais iedalījums: Cēsu novads, Līgatnes pilsēta
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Gaujavas zemienē, Līgatnes senlejas nogāzē, upes kreisajā krastā.

Dabas pieminekli veido Vidusdevona Živetas stāva Gaujas svītas smilšakmens atsegumi.

Objekts ir 17 metrus augsta izciļņveida klints un nelieli sarkanā smilšakmens atsegumi augšpus un lejpus tās. Kopējais atsegumu kompleksa garums, kopā ar Rīgas kalna atsegumu kompleksu, kas arī ietilpst dabas piemineklī, ir ap 80 m.  

Atsegumos,dažādos periodos kopš 19.gadsimta, izveidoti daudzi mākslīgi pagrabi pārtikas un citu lietu glabāšanai. Mūsdienās Ānfabrikas pagrabi ir pamesti un vairs netiek saimnieciski izmantoti. Tie uzskatāmi par interesantu kultūrvēsturisku objektu.

Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – smilšakmens atsegumi (8220), upju straujteces un dabiski upju posmi (3260), nogāžu un gravu meži (9180*), lakstaugiem bagāti egļu meži (9050).

Minētie dabas veidojumi ir nozīmīgi kā ģeoloģisks un kultūrvēsturisks objekts.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk