Vanagu iezis
Vanagu iezis

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0440380
Administratīvais iedalījums: Amatas novads, Drabešu pagasts

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Gaujavas zemienē, Amatas senlejā.
Dabas pieminekli veido Amatas senlejas posms ar iespaidīgiem un ainaviski krāšņiem augšdevona Živetas stāva Gaujas svītas smilšakmeņu atsegumiem Amatas ielejas pamatkrasta kreisā krasta nogāzē. Tajā smilšakmeņi atsedzas divās pakāpēs, tieši no upes straumes.
Apjomīgākie un vizuāli interesantākie ir apakšējās pakāpes atsegumi, kas atrodas gar upes malu. Maksimālais to augstums līdz 7 m. Augšējās pakāpes atsegumi arī ir līdz 7 m augsti, bet atsedzas īsākā posmā. Kopējais ieža augstums ap 14 – 15 metri, garums ap 150 m.
Augšgala atsegumā izteiksmīga ledus izberzta rieva – pārkare. Atsegumu kompleksa vidusdaļā, apakšējā pakāpē, pie upes līmeņa atrodas vizuāli ainaviska liela izmēra niša (4 m plata, 2 m augsta un 3 m dziļa), pār kuru no augšas pil sīka avotiņa ūdens. Aptuveni 20 m lejāk ir izteiksmīgs ainavisks ieža izcilnis.
Raksturīgu vidusdevona Živetas stāva Gaujas svītas slīpslāņotu un horizontāli slāņotu smilšakmeņu atsegumi ar atsevišķiem māliežu – mālu un aleirolītu starpslāņiem, kas izraisa māliežu noslīdeņu veidošanos. Atsegumos atrastas devona zivju fosilās atliekas.
Atsegumu kompleksā atrodas sīki avotiņi un avoksnāji, bet lielāku avotu – nav.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – smilšakmens atsegumi (8220), avoti un avoksnāji (7160), upju straujteces un  dabiski upju posmi (3260). Novērots zivju dzenītis (Alcedo atthis), lielā gaura (Mergus merganser) un ūdensstrazds (Cinclus cinclus). Uz klints aug papardes – saldsaknītes (Polypodium vulgare).

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS