Kalējala

Foto: D.Ozols

Kalējala karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālā parka rezervāta zonā - Nurmižu gravu rezervāts.
Kods: LV0440590
Administratīvais iedalījums: Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Ziemeļvidzemes zemienes Burtnieka līdzenuma dienvidu galā, Strīķupes (Vaidavas) senlejā.
Dabas pieminekli veido Strīķupes senlejas posms ar vidējā devona Gaujas svītas smilšakmeņu atsegumu joslu, viena lielāku un viena nelielu alu. Atsegumu joslas kopējais garums ir 400 m (no tā ievērojami lielāko daļu aizņem pārtraukumi), pašu atsegumu kopējais garums ir 80 m, bet pie abām alām esošo atsegumu garums ir 30 m. Atsegumu augstums ir līdz 10 m.
Kalējalas garums ir 45 m, ieejas platums ir 3,4 m, augstums pie ieejas 1,2 m. Tā ir nesazarota, tuneļveida ala, garākā sākuma posmā aptuveni 2 m augsta, bet tālākajā galā paliek ļoti zema. Tur ir pastāvīga ūdens lāma. Alas vidusdaļā ir smilšakmens pīlārs. Alas izcelsme ir neskaidra, pa daļai tā varētu būt pazemes erozijas veidojums.
Jaunās Kalējalas garums  – 5,7 m, platums 2,5 m, ieejas platums – 1,4 m un augstums 1,7 m. Tā visticamāk ir mākslīgi veidota.
Strīķupītes labajā krastā otrpus autoceļam, ārpus dabas pieminekļa teritorijas atrodas ievērojams avots.
Smilšakmeņos dominē muldveida slīpslāņojums, bet virs vecās Kalējalas ir arī viena 0,8 m bieza slīpslāņota sērija. Tekstūras grūti redzamas apauguma dēļ.
Gaujas svītas smilšainie nogulumi ir veidojušies seklā baseinā, spēcīgu ūdens straumju ietekmē. Smilts uzkrājusies pa kanāliem migrējošās zemūdens grēdās, taču attīstījušās arī piegultnes sēres vai vidussēres. Sedimentācijas baseins tolaik, domājams, bijusi plūdmaiņu ietekmēta delta.
Smilšakmeņu atsegums ar divām alām ir liels un vizuāli pievilcīgs, un veido skaistu ainavu dziļajā Strīķupes ielejā.
Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi smilšakmens atsegumi (8220); netraucētas alas (8310); upju straujteces un dabiski upju posmi (3260). Kalējalā ziemo sikspārņi.
Kalējala ir populāra ģeovieta. Cilvēka veikto bojājumu teritorijā ir maz. Atsegumi, izņemot lielāko no tiem, ir apauguši un daļēji klāti ar nobirām.
Būtiskākais apdraudējums ir alu nogruvumi dabisko procesu dēļ. Alu sienās un griestos esošie smilšakmeņi ir samērā irdeni.
Lielākais smilšakmeņu atsegums un abas alas tiek apsaimniekotas izcili. Netālu ir ierīkota autostāvvieta ar informācijas plakātu par dabas pieminekli, alām un atsegumam ir ļoti laba pieeja gan no Vaidavas labā, gan kreisā krasta. Kreisajā krastā ir apskates platforma, no kuras arī ir ieteikts aplūkot alas, taču koka celiņi un kāpnes ved arī pa labo krastu gar klintīm un uz alām. Ir vairāki stendi ar informāciju, konstatēta viena dabas pieminekļa robežzīme.
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem ģeoloģiskiem pētījumiem, gan vienu no Latvijas garākajām alām un kā raksturīgu Gaujas svītas ģeoloģisko griezumu, kā arī mūsdienu augu sugu un biotopu pētījumiem, un ainaviski vērtīgu dabas veidojumu kopumu un nozīmīgu tūrismu objektu.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS