Pavāru atsegumi

Foto: S.Više

Pavāru atsegumi karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0441570
Administratīvais iedalījums: Saldus novads, Zirņu pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Cieceres ielejā, Pieventas līdzenumā, Kursas zemienē.
Augšdevona Famenas stāva Ketleru svītas nogulumu atsegums ar ihtiofaunas atliekām. Aptuveni 10 m augsto atsegumu veido ļoti irdena, vietumis slīpslāņota smilšakmens, aleirolīta un mālaina aleirolīta slāņi ar māla starpslāņiem un ieslēgumiem rituļu veidā. Nogulumi veidojušies seklas, plūdmaiņām pakļautas jūras piekrastē karsta, arīda klimata apstākļos.
Virknes izrakumu laikā kopš 1970. gada ir atrastas vairāk kā 1000 mugurkaulnieku fosīlās atliekas. Tos pārstāv fosīlās zivis Bothriolepis ciecereHoloptychius cf. nobilissimusCryptolepis grossii un primitīvs tetrapods Ventastega curonica, kā arī, mazākā skaitā, citu fosīlo dzīvnieku atliekas. Īpaši jāatzīmē tetrapoda Ventastega curonica atradumi. Tas ir viens no trim vissenāko sauszemē iznākušo mugurkaulnieku, četrkāju, atradumiem pasaulē, kas pirmo reizi tika aprakstīts tieši Pavāru atsegumā 1991. gadā.
Pavāru atsegums sniedz būtisku informāciju par devona dzīvotņu sugu sastāvu un atsevišķo seno sugu, kā primāro un sekundāro patērētāju, vietu barības ķēdēs.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – smilšakmens atsegumi (8220) un nogāžu un gravu meži (9180).
Minētais dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgs pirmkārt kā unikālu paleontoloģisko atradumu vieta un atsegumi, kas satur nozīmīgas sedimentoloģiskas liecības, kā arī vieta, kur atrodas vērtīgi biotopi.
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem paleontoloģijas, stratigrāfijas, sedimentoloģijas pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu kopumu, kas ir nozīmīgs dzīvās dabas vērtību saglabāšanai.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS