Gaujienas dolomīta atsegums
Gaujienas dolomīta atsegums karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas aizsargājamo ainavu apvidū un Natura 2000 teritorijā Ziemeļgauja
Kods: LV0440090
Administratīvais iedalījums: Apes novads, Gaujienas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies vecās akmeņlauztuvēs – Anniņu karjerā, Gaujas senlejas nogāzes augšdaļā, Vidusgaujas zemienē.
Būtiskākā vērtība ir daļēji aizbiruši dolomīta slāņu atsegumi pamestajā Anniņu karjerā. Dolomīta slāņi ir nozīmīgi kā augšdevona Frana stāva Pļaviņu svītas Atzeles ridas stratotipa atsegums. Ir arī un citu Pļaviņu svītas sadaļu dolomītu slāņi ar fosīlijām.
Nozīmīgāko dabas pieminekļa daļu veido līdz 20 m garš un 4 m augsts dolomīta atsegums. Ir vēl viens mazāks atsegums. Tie ir dolomīti un dolomītmerģeļi. Masīvi un plātņaini, arī kavernozi, starpslāņiem ar bagātīgu fosilo faunu – brahiopodiem, gastropodiem, stromatoporām, jūras lilijām un tārpu ejām.
Gaujienas atsegumi ir izcila vieta ģeoloģijas vēsturē, jo no šīs vietas ņemts paraugs ļāvis 19. gs. pirmajā pusē izdalīt jaunu pleckāju (brahiopodu) sugu, kuras tagadējais nosaukums ir Ripidiorhynchus livonicus (Buch, 1834) un, jau 1840. gadā, tikai vienu gadu pēc devona sistēmas izdalīšanas pasaulē, konstatēt devona jūras nogulumu klātbūtni šajā teritorijā.
Atsegumi ir potenciāli ainavisks elements apdzīvotā vietā, dabas izglītības un tūrisma objekts. Teorētiski iespējami atsegumu biotopi, tomēr teritorijā tie nevar pastāvēt pastāvīgā cilvēku klātbūtnes spiediena rezultātā.
Teritoriju nepieciešams saglabāt zinātniskiem un dabas izglītības mērķiem.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS