Atrašanās vieta

 Dabas pieminekli veido trokšņainu avotu grupa ar lielu ūdensdevi, kas izgulsnē dzelžainu avotkaļķi. Viena no  krāšņākajām, ar pazemes ūdeņu izplūdi saistītajām, ģeovietām Latvijā.

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0440680
Administratīvais iedalījums: Cēsu novads, Vaives pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Vaives senlejas nogāzē augšpus Dāvida dzirnavām, Vidzemes augstienes un Gaujavas zemienes robežjoslā.

Trokšņainu avotu grupa ar lielu ūdensdevi, kas izgulsnē dzelžainu avotkaļķi, viena no  krāšņākajām, ar pazemes ūdeņu izplūdi saistītajām, ģeovietām Latvijā.

Aptuveni 25 avoti izplūst no augšdevona Franas stāva Pļaviņu svītas dolomītiem. Literatūrā minēti pat 34 avoti ar kopējo ūdensdevi 35 l/sek. Kādreiz avotus savienoja uzdambēta gultne, un tie darbināja Dāvida dzirnavas.

Ūdens no Pļaviņu svītas dolomītiem un dolomītmerģeļiem satur daudz kalcija hidrogēnkarbonāta un, izplūstot virszemē, avoti izgulsnē porainu kaļķakmeni ar augu atlieku pārakmeņojumiem (šūnakmeni). Šūnakmens iekrāsojas rūsgans avotu ūdens augstā dzelzs satura dēļ. Avoti veido vairākus ūdenskritumus pār laukakmeņiem un Pļaviņu svītas dolomītu kāplēm.

Šā brīža ģeoloģiskie procesi dabas pieminekļa teritorijā izpaužas kā avotu izplūde, avotkaļķu un dzelzs hidroksīdu izgulsnēšanās no ūdeņiem un avoksnāju kūdras slāņa uzkrāšanās.

Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas nozīmes biotopi: upju straujteces un dabiski upju posmi (3260), avoti, kas izgulsnē avotkaļķus (7220*) un minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi (7160), veci vai dabiski boreāli meži (9010*), nogāžu un gravu meži (9180*).

Minētais dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgs gan kā ainaviski krāšņa pazemes ūdeņu izplūdes vieta ar lielu ūdensdevi, gan kā vieta, kas nozīmīga hidroģeoloģijas, ģeomorfoloģijas un dzīvās dabas vērtību pētījumiem, gan arī kā kultūrvēsturiski vērtīga teritorija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk