Vējiņu alas un Elles bedres

Vējiņu alas. Foto: A.Soms

Vējiņu alas un Elles bedres

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0440660
Administratīvais iedalījums: Pārgaujas novads, Straupes pagasts

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Idumejas augstienē, Limbažu viļņotajā līdzenumā, daļēji Braslas senlejā.
Dabas pieminekli veido Braslas senlejas posms un tam piegulošā teritorija kur upes labajā krastā atsedzas vidusdevona Živetas stāva Gaujas svītas smilšakmens. Smilšakmens slānī pazemes erozijas rezultātā ir izveidojušies pazemes tukšumi un kritenes.
Teritorijā ir divas lielākas un viena maza ala, kā arī nelielas nišas. Upes alas ieeja atrodas Braslas gultnes malā, upes līmenī. Tā ir 42 m gara ala ar 5 m plašu līkumotu galveno eju un diviem lielākiem paplašinājumiem. Ezeralas ieeja atrodas vienā no kritenēm, un tās lielāko daļu aizņem viens no nedaudzajiem un lielākais pazemes ezers Latvijas alās 45 kvadrātmetru platībā. Ezerala ir 48 m gara un līdz 5 m plata.
Vējiņu kritenes, Elles bedres, atrodas virs upes pamatkrasta, daļēji ārpus Braslas senlejas, un to izmēri ir 20 x 14 m, 20 x 30 m un 18 x 5 m. Tās ir vairākus metrus dziļas. Tuvākajā apkārtnē ir vēl citas, mazāk izteiksmīgas kritenes.
Lejpus Upes alas atrodas Vējiņu iezis - līdz 5 – 7 m augsti raksturīgu sarkanīgu vidusdevona Živetas stāva Gaujas svītas smilšakmeņu atsegumi.
Teritorijā ir konstatēts pazemes plaisu un to paplašinājumu tīklojums, bet pieejama ir tikai neliela daļa no pazemes tukšumiem. Periodiski notiek kriteņu veidošanās virs pazemes tukšumiem, kas parasti drīz tiek aizbērtas vai aizlīdzinātas. Upes malā izplūst spēcīgi avoti, lielākais no Upes alas.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – smilšakmens atsegumi (8220), netraucētas alas (8310), avoti un avoksnāji (7160), upju straujteces un dabiski upju posmi (3260). Alas ir sikspārņu ziemošanas vieta.
Dabas pieminekļa teritorijā atrodas kultūras piemineklis – Vējiņu pilskalns.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS