Gudzonu ala

Foto: D.Ozols

Gudzonu ala karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātādabas parkā "Salacas ieleja".
Kods: LV0441960
Administratīvais iedalījums: Mazsalacas novads, Skaņkalnes pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Laņģupītes senlejas malā, Burtnieka līdzenumā, Ziemeļvidzemes zemienē.
Dabas pieminekli veido ala un vidusdevona Živetas stāva Burtnieku svītas smilšakmens atsegums.
Ala un atsegums veidojušies leduslaikmeta noslēgumā, pirms aptuveni 13 000 gadiem, kad ledus kušanas ūdeņi, plūstot zem ledāja mēles dienvidu virzienā izskaloja Laņģupītes senleju un iespējams, daļēji izveidoja arī pašu alu. Ala veidojusies pa slīpām aptuveni 50 grādu slīpumā uz ziemeļaustrumiem krītošām plaisām.
Gudzonu alas galvenā eja ir aptuveni 18 m gara, eju kopgarums 27 m. Plašākā telpa atrodas tūlīt aiz sašaurinātās ieejas. Dziļumā ala sašaurinās un pazeminās, un eju aizpilda stāvošs ūdens. Ieejas daļa sastāv no divām plašām nišām, ko savieno šaura un zema eja. Alas griestos atrodas vairāki līkumoti un sazaroti caurumi – kā tādi skursteņi, kuru izcelsme nav īsti skaidra.
Smilšakmenī alas sienā novērojams slīpslāņojums un savdabīgas slāņojuma deformācijas. Sākotnējā ala laika gaitā ir ievērojami pārveidojusies dabīgu un mākslīgu procesu ietekmē. Smilšakmenī iekaltas rievas ziemeļu nišas ieejas daļā liecina, ka tā ir izmantota par pirtiņu (Gudzonu pirtiņa), kā tas ir raksturīgi Mazsalacas apkārtnei.
Smilšakmens atsegums ar alu, kopā ar diezgan mežonīgo Laņģupītes palieni un senlejas nogāzi veido savdabīgi skaistu ainavu.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi - smilšakmens atsegumi (8220), ala ir sikspārņu ziemošanas vieta.
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem (devona stratigrāfijas, ģeomorfoloģijas, hidroģeoloģijas, sugu un biotopu) pētījumiem, gan kā sikspārņu ziemošanas vietu un ainaviski un kultūrvēsturiski vērtīgu dabas veidojumu kopumu, kas nozīmīgs tūrismam.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS