Kalna Klauku ala un avots
Kalna Klauku ala un avots karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0441480
Administratīvais iedalījums: Siguldas novads, Siguldas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Gaujas senlejas kreisā pamatkrasta nogāzē, Gaujavas zemienē.
Dabas pieminekli veido Gaujas senlejas pamatkrasta nogāze ar līdz 12 m augstiem vidusdevona Živetas stāva Gaujas svītas smilšakmeņu atsegumiem, kuros ir izveidojušās divas alas ar spēcīgiem avotiem.
Kalna Klauku Baltā ala ir 8 m gara. Alu baltā smilšakmenī izveidojis un turpina veidot avots atseguma pamatnē. Alai ir plaisas veids. Grīdas laukums 20 m2, platums 5 m, augstums 3,0 m. Iekšienē sienu pāršķeļ 0,5 m plata un 3 m augsta, vertikāla plaisa. Kalna Klauku Jaunā, jeb Paunaga ala ir 25 m gara un no tās 1 m augstās ieejas ar ūdenskritumu izplūst avots. Dziļumā alas platums ir līdz 4,7 m, augstums līdz 2,6 m. Jaunās alas vietā 1970. gadā bija tikai liels avots. Arī tagad ala pastāvīgi mainās, jo tajā notiek strauji erozijas procesi.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – smilšakmens atsegumi (8220), netraucētas alas (8310), avoti un avoksnāji (7160).
Minētie dabas veidojumi ir nozīmīgi kā ainaviski izteiksmīgs komplekss ar ievērojamu izmēru alām un spēcīgiem avotiem.
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem ģeoloģijas (stratigrāfijas, ģeomorfoloģijas, hidroģeoloģijas), sugu un biotopu pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu kopumu, kas ir nozīmīgs kā mazietekmēta dabas teritorija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS