Lūrmaņu atsegumi karte

Dabas pieminekli veido Rojas ieleja, kurā atrodas smilšakmeņu un mālaino nogulumu atsegumu josla Rojas upes abos krastos. Nogulumu atsegumi ir precīzi 1,5 km garumā, bet lielāko daļu šī posma gan aizņem pārtraukumi.  Atsegumu augstums mainās no 1 līdz 6 m. Atsegumu joslā vietām ir nelielas nišas un atsegumu pakājē ir vairāki avoti.

Rojas posmā, kur ir devona iežu atsegumi, ainava pārsvarā ir dabiska, netraucēta, pat neskarta. To nosaka stipri meandrējošā Rojas upe ar tās vidēji augstajiem un zemajiem, bet stāvajiem krastiem, kuros vertikālas smilšakmeņu klintis ir jau no paša ūdens līmeņa. Dabas piemineklim ir augsta ainaviskā vērtība.

Lūrmaņu atsegumi
Ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis "Lūrmaņu atsegumi". Foto: Andris Soms

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis.
Kods: LV0441680
Administratīvais iedalījums: Talsu novads, Lubes pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Piejūras zemienē, Baltijas Ledus ezera krasta veidojumu joslā, Rojas ielejā, abos upes krastos.

Dabas pieminekli veido Rojas ieleja, kurā atrodas vidējā devona Živetas stāva Burtnieku svītas smilšakmeņu un mālaino nogulumu atsegumu josla Rojas upes abos krastos. Nogulumu atsegumi ir precīzi 1,5 km garumā, bet lielāko daļu šī posma gan aizņem pārtraukumi.  Atsegumu augstums mainās no 1 līdz 6 m. Atsegumu joslā vietām ir nelielas nišas un atsegumu pakājē ir vairāki avoti.

Šie ir vieni no samērā retajiem devona smilšakmeņu un mālaino nogulumu atsegumiem Kurzemē. Vienīgie zināmie Burtnieku svītas smilšakmeņu atsegumi Kurzemes ziemeļaustrumu daļā.  

Teritorijas Burtnieku svītas smilšakmeņos ir daudzveidīgas tekstūras, kas sniedz informāciju par nogulumu veidošanos ūdens straumju un plūdmaiņu procesu ietekmē. Lūrmaņu atsegumos ir atrastas Burtnieku svītai raksturīgas fosīlijas.

Smilšakmeņiem, pārsvarā, raksturīgs muldveida slīpslāņojums, kas liecina par to veidošanos ūdens straumēs migrējošās zemūdens grēdās. Vietām vērojamas erozijas virsmas ar māla saveltņu konglomerātiem, kas ir seno gultņu pamatnes.

Burtnieku svītas nogulumiežus Baltijas valstu teritorijā interpretē kā seklas iekšzemes jūras un tās ziemeļos izvietotas deltas veidojumus. Jaunāki dati liecina par to veidošanos plūdmaiņu ietekmētā deltas līdzenumā. Lūrmaņu iezī sastopamo smilšaino nogulumu detalizētāki pētījumi pagaidām nav veikti.

Rojas posmā, kur ir devona iežu atsegumi, ainava pārsvarā ir dabiska, netraucēta, pat neskarta. To nosaka stipri meandrējošā Rojas upe ar tās vidēji augstajiem un zemajiem, bet stāvajiem krastiem, kuros vertikālas smilšakmeņu klintis ir jau no paša ūdens līmeņa. Dabas piemineklim ir augsta ainaviskā vērtība.

Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi: smilšakmens atsegumi (8220), upju straujteces un dabiski upju posmi (3260).

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk