Ezernieku karsta kritenes

Foto: A.Priede

Ezernieku karsta kritenes karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0441330
Administratīvais iedalījums: Siguldas novads, Allažu pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Ģeoloģiskais dabas piemineklis Ezernieku karsta kritenes, atrodas Siguldas novadā, Allažu pagastā, tā ir Natura 2000 teritorija. Teritorija ir izvietojusies Viduslatvijas zemienē, Ropažu līdzenumā.
Dabas pieminekli veido īpaša ģeovieta, kuras nelielajā teritorijā atrodas divi karsta ezeri – Vecezers un Linezers, kā arī sausgultne starp tiem. Visas ieplakas ir veidojušās gruntij iebrūkot vai nosēžoties virs ģipšakmens šķīšanas rezultātā izveidojušās pazemes tukšuma - karsta procesu rezultātā. Teritorijā ir novērojamas dinamiskas ģeoloģiskās parādības, kas izpaužas kā krasas, neregulāras un neprognozējamas ieplaku ūdens līmeņa pazemināšanās un atjaunošanās.
Teritorija ilgstoši ir piesaistījusi dabas pētnieku un interesentu uzmanību, bet diemžēl pietiekami detāli pētījumi nav izvērsti un ūdens līmeņu svārstības nav monitorētas.
Karsta kritenes atrodas virs tuvu zemes virspusei esošajiem augšējā devona Franas stāva ģipšakmeni saturošās Salaspils svītas iežiem, kurus klāj 5-8 m bieza kvartāra nogulumu segkārta.
Pazīstamākais ģeoloģiskais veidojums teritorijā ir Linezers. Linezera pievilcība un popularitāte saistīta ar tā ūdens līmeņa svārstībām un reizēm "aiziešanu pazemē". Tad skatam atklājas ezerdobes dibens, kurā guļ akmeņi un nomelnējuši koki. Ar tiem ezerā kādreiz esot slodzīti lini. Tāpēc arī nosaukums - Linezers. Dažreiz ūdens līmenis pazeminās nedaudz vai līdz pusei, bet 2002. gada ziemā un arī 2014. gada vasarā tas bija gandrīz pilnīgi iztukšojies.
Kriteņu dziļumi ir no dažiem desmitiem centimetru līdz pat 6 m un iespējams pat vairāk metru dziļi zemes iegruvumi. To caurmērs svārstās no dažiem metriem līdz pat vairākiem desmitiem metru. Iegruvumi grupējas kriteņu virknēs vai veido iegarenus padziļinājumus ar stāvām nogāzēm (karsta gultnes). Atkarībā no tā vai iegruvumu dibens sasniedz vai nesasniedz gruntsūdens līmeni, tie var būt sausi vai pildīti ar ūdeni. Novērojumi liecina par ūdens pazušanu kā neregulāra un neperiodiska rakstura procesu.
Vecezers (aptuveni 1,4 ha) ir lielāks par Linezeru (0,4 ha). Kādreiz Vecezera vietā ir bijis mežs. Gruntij virs tukšuma ģipsī iebrūkot, izveidojusies liela, plaša kritene. Ūdens līmenis Vecezerā ir samērā pastāvīgs.
Šobrīd teritorijas aizsargājamajām vērtībām nav konkrētu apdraudējumu. Jebkādas rakšanas vai melioratīva rakstura darbības var izjaukt pastāvošo virszemes un pazemes ūdeņu cirkulācijas sistēmu. Ja ilgstoši būs zems līmenis Linezerā vai tas būs pilnībā izsusējis, būs mazāka objekta pievilcība, interese un iespējas arī informēt par karsta parādībām un procesiem. 
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem kvartārģeoloģiskiem un ģeomorfoloģiskiem pētījumiem, gan kā vienu no tipiskām karsta parādību izpausmes teritorijām.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS