Šķēdes atsegums karte

Dabas piemineklis ir augšējā devona Famenas stāva Mūru svītas smilšakmeņu atsegums Šķēdes kreisajā krastā, apmēram 1,2 km augšpus Šķēdes dzirnavām. Šis atsegums ir Mūru svītas stratotips.
Dabas pieminekli pārstāv vairāki (pēc stāvokļa uz 2015. gada 15. jūliju – trīs) vidēji zemi atsegumi un viens augstāks, no 1,8 līdz 6 m augsts Mūru svītas vāji konsolidēto smilšakmeņu un pleistocēna morēnas atsegums gravā pieminekļa dienvidaustrumu daļā. Atsegumu augstums pārsvarā mainās no apmēram 1,5 m līdz 3,5 m, izņemot austrumu sienu gravā pie ūdenskrituma, kur sienas augstums sasniedz maksimālo augstumu ap 6 m

Šķēdes atsegums
Ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis "Šķēdes atsegums". Foto: Dainis Ozols

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0440990
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novads, Vārmes pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Austrumkurzemes augstienes un Pieventas zemienes robežjoslā, Šķēdes senlejas dienvidu nogāzē, upes pamatkrastā.

Dabas piemineklis ir augšējā devona Famenas stāva Mūru svītas smilšakmeņu atsegums Šķēdes kreisajā krastā, apmēram 1,2 km augšpus Šķēdes dzirnavām. Šis atsegums ir Mūru svītas stratotips.

Dabas pieminekli pārstāv vairāki (pēc stāvokļa uz 2015. gada 15. jūliju – trīs) vidēji zemi atsegumi un viens augstāks, no 1,8 līdz 6 m augsts Mūru svītas vāji konsolidēto smilšakmeņu un pleistocēna morēnas atsegums gravā pieminekļa dienvidaustrumu daļā. Atsegumu augstums pārsvarā mainās no apmēram 1,5 m līdz 3,5 m, izņemot austrumu sienu gravā pie ūdenskrituma, kur sienas augstums sasniedz maksimālo augstumu ap 6 m.

Kraujai, bet īpaši gravai ar ūdenskritumu piemīt zināma ainaviska vērtība. Šķēde pretī atsegumu virknei ir appludināta, tādēļ atsegums nav labi saskatāms no upes labā krasta, kas ir grūti pieejams. Atseguma apakšējā daļā kādreiz atsedzās Mūru svītas smalkgraudains, pelēki sārtās vai gaiši oranžās krāsas čauliezis – ar dolomītu nevienmērīgi cementēts smilšakmens ar daudzajām pleckāju jeb brahiopodu, gliemežu, gliemeņu un galvkāju čaulām līdz 0,5 m biezā kārtā. Pašlaik šī griezuma daļa nekur neatsedzas. Atsegumu vidējā un augšējā daļā izplatīti vāji konsolidēti, bet vietām ar dolomītu stipri cementēti smalkgraudaini sārti, gaiši pelēki vai gaiši oranžās krāsas smilšakmeņi. Pārsvarā smilšakmeņi ir slīpslāņoti, bet ir sastopams arī paugurveida slāņojums un ripsnojuma zīmes.

Atseguma dienvidaustrumu daļā ir neliela, aptuveni 4 m plata grava, kuras mala veido 2,5 m augsto kāpli, kur parasti veidojas ūdenskritums pāri Mūru svītas smilšakmenim. Ūdenskrituma malā ir ar dolomītu stipri cementēts čauliezis vismaz 0,5 m biezumā, ko veido smilšakmens ar daudzajām pleckāju atliekām – pārsvarā veseliem čaulu kodoliem. Novērojumu laikā 2015. gada 22. jūlijā gan gravā ūdens nav bijis.

Mūsu svītas smilšainie nogulumi ir uzkrājušies seklajā jūrā ūdens straumju un viļņu ietekmē, par ko liecina granulometriskais sastāvs, slīpslāņojuma tekstūras, ripsnojuma zīmes un dažādu jūras bezmugurkaulnieku fosīlijas. Vizlas kārtiņas uz slīpo slānīšu virsmas un slīpslāņojuma orientācija norāda uz paisuma-bēguma straumju ietekmi uz nogulu uzkrāšanos, kas, domājams, notikusi jūrā piekrastes seklūdens un malas zonā.

Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas Savienības aizsargājams biotops smilšakmens atsegumi (8220).

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS