Grīviņu iezis

Foto: D.Ozols

Grīviņu iezis karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0440420
Administratīvais iedalījums: Priekuļu novads, Liepas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Ziemeļvidzemes zemienes Burtnieka līdzenuma dienvidu daļā, Gaujas senlejā, upes kreisajā krastā.
Dabas pieminekli veido vidējā devona Gaujas svītas smilšakmeņu atsegumi Gaujas senlejas un ielejas nogāzē un Grīviņas upītes kreisajā krastā.
 
Grīviņu ieža atsegumu joslas kopējais garums vairāk nekā 500 m (no tā lielāko daļu aizņem pārtraukumi). Iespaidīgs ir galvenais, lielākais atsegums dabas pieminekļa vidusdaļā. Tā garums ir 50 m un maksimālais augstums - 15 m. Atseguma siena ir izveidojusies gar lūzuma plakni. Atsegums galvenokārt ir izvietots stāvās Gaujas pamatkrasta kraujas augšdaļā. Vidusposmā tā pamatne ir aptuveni 10 m virs vecupes līmeņa, citur arī augstāk. Atsegumā vairākos līmeņos var novērot paralēlas erozijas virsmas. Kopumā tekstūras ir grūti novērot, jo atseguma virsma ir viendabīga un nedaudz apsūbējusi.
Galvenā atseguma sienā ir arī neliela, 0,2 m plata, 0,4 m augsta un vismaz 2 m dziļa ala, ko šobrīd izmanto dzīvnieki, taču tās sākotnējā izcelsme ir saistīta ar erozijas procesiem smilšakmeņos gar labi redzamo lūzumu zonu. Pārējie atsegumi ir mazāki, daļa no tiem ir pa daļai aizauguši un grūti pieejami. Turklāt Gaujas ielejas pamatkrastā ir atzīmējamas vismaz divas dziļas gravas, kurās gan atsegumi nav novērojami.
Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas Savienības aizsargājami biotopi - smilšakmens atsegumi (8220) un upju straujteces un dabiski upju posmi (3260). Vecupēs Gaujas senlejas nogāzes piekājē ir bebraines.
Ģeovieta ir diezgan populārs tūrisma objekts. Lielākā atseguma pamatnē daudz uzrakstu un daži attēli. Senākie uzraksti ietver gadskaitļus - 1908. g., 1912., 1914. un 1919. g.
Teritoriju nepieciešams saglabāt kā ainavisku dabas veidojumu, kas nozīmīgs arī dzīvās dabas vērtībām un dabas tūrismam, kā arī zinātniskiem ģeoloģiskiem (ģeomorfoloģijas, sedimentoloģijas) pētījumiem.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS