Polbrenču un Dukuļu avoti
Polbrenču un Dukuļu avoti karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0441860
Administratīvais iedalījums: Kocēnu novads, Kocēnu pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Ziemeļvidzemes zemienes Burtnieka līdzenuma dienvidu daļā un daļēji ietiecas Gaujas senlejā.
Teritorijā ir divas galvenās avotu izplūdes vietas – Dukuļu avoti dienvidu galā un Polbrenču avots ziemeļu galā.
Avoti atrodas sīkā subglaciālā iegultnē (Polbrenču avots) un gravas veida ielejveida pazeminājumā (Dukuļu avoti). Strauti notek Gaujas senlejas virzienā.
Avotus ietverošās reljefa formas ir veidojušās pēdējā apledojuma noslēgumā, pirms 12 000 gadu un senāk. Avotu strautu erozija ir nedaudz padziļinājusi glaciālos iegrauzumus un izveidojusi nelielas gultnes.
Ūdens horizonta barošanās notiek ar mežu klātā teritorijā, kur ir ļoti plāna un fragmentāri izplatīta kvartāra nogulumu sega, tieši zem kuras paguļ augšdevona Sietiņu svītas baltie kvarca smilšakmeņi ar māla un aleirolīta starpslāņiem. Līdz ar to avotu ūdens satur maz minerālvielu ("mīksts" ūdens). Avoti izplūst glaciālo iegrauzumu lejasdaļā no sīkām alām un plaisām Sietiņu svītas smilšakmeņos.
Kopumā teritorijā fiksētas 2 lielākas avotu izplūdes vietas. Mazāki avoti un nelielas avoksnāju platības atrodas Gaujas senlejas nogāzē starp lielākajiem avotiem. Kopumā avoti un avoksnāji kopā ar senlejas nogāzes reljefu, mežiem un nelielajiem Sietiņu svītas iežu atsegumiem veido izteiksmīgu un estētiski augstvērtīgu ainavu  - īpašu teritoriju gan no ģeoloģijas un hidroģeoloģijas, gan bioloģijas viedokļa.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – avoti un avoksnāji (7160), smilšakmens atsegumi (8220), skuju koku meži uz osiem (9060), nogāžu un gravu meži (9180).
Minētais dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgi dabas tūrisma objekti ar potenciālu vērtības pieaugumu nākotnē.
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem (hidroģeoloģijas, sugu un biotopu) pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu kopumu, kas ir atraktīvs un nozīmīgs dabas tūrismam.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS