Kalna Smīdu avots karte

Teritorijā atrodas avotu izplūdes vietas ielejas nogāzes piekājē, kur ūdeņi izplūst no Pļaviņu svītas dolomīta slāņiem. Teritorijā ir 5 avoti ar debitu virs 1.5-2 l/sek un viena lielu avotu grupas izplūdes vieta ar avoksnāju. Kopējā lielāko avotu strauta ūdensdeve ir 75 l/sek un šie ir vieni no ūdensdeves ziņā lielākajiem Latvijas avotiem.

Kalna Smīdu avots

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis.
Kods: LV0440320
Administratīvais iedalījums: Cēsu novads, Drabešu pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Amatas ielejā un senlejā, upes labajā krastā, Vidzemes augstienes malā, uz robežas ar Gaujavas zemieni.

Teritorijā atrodas avotu izplūdes vietas ielejas nogāzes piekājē, kur ūdeņi izplūst no Pļaviņu svītas dolomīta slāņiem. Avotu izplūdes vietās dolomītu slāņi nav redzami, jo tos sedz nogāzes nogulumi.

Kopumā, teritorijā ir 5 avoti ar debitu virs 1.5-2 l/sek un viena lielu avotu grupas izplūdes vieta ar avoksnāju. Kopējā lielāko avotu strauta ūdensdeve ir 75 l/sek un šie ir vieni no ūdensdeves ziņā lielākajiem Latvijas avotiem.

Pļaviņu svītas dolomītu atsegums, ar upes izteiksmīgi erodētām tektonikas veidotām plaisām, atrodas Amatas gultnē un krastā. 

Teritorijā atrodas ES aizsargājams biotops - minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi (7160).

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk