Kalna Smīdu avots
Kalna Smīdu avots karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis.
Kods: LV0440320
Administratīvais iedalījums: Amatas novads, Drabešu pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Amatas ielejā un senlejā, upes labajā krastā, Vidzemes augstienes malā, uz robežas ar Gaujavas zemieni.
Teritorijas galvenās vērtības ir avotu izplūdes vietas ielejas nogāzes piekājē, kur ūdeņi izplūst no Pļaviņu svītas dolomīta slāņiem. Avotu izplūdes vietās gan dolomītu slāņi nav redzami, jo tos sedz nogāzes nogulumi.
Kopumā teritorijā ir 5 avoti ar debitu virs 1.5-2 l/sek un viena lielu avotu grupas izplūdes vieta ar avoksnāju. Kopējā lielāko avotu strauta ūdensdeve ir 75 l/sek. Līdz ar to šie ir vieni no ūdensdeves ziņā lielākajiem Latvijas avotiem.
Pļaviņu svītas dolomītu atsegums ar upes izteiksmīgi atpreparētām tektonikas veidotām plaisām atrodas Amatas gultnē un krastā.
Teritorijā atrodas ES aizsargājams biotops minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji (7160).
Avotus nepieciešams saglabāt turpmākiem zinātniskiem pētījumiem. Īpaši svarīgi ir aizsargāt nogāzi ar avotiem – attīrīt no kritalām, pasargāt no pielūžņojuma un piemēslošanas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS