Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.08.2023.
  Vadlīniju un metodisko materiālu izstrāde, lai ilgtermiņā samazinātu Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) ekspertu, kas izvērtē dažādas paredzētās darbības un sniedz atzinumus to īstenošanai, slogu, kā arī mazinātu slogu paredzētās darbības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  18.05.2023.
  Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija kā priekšnoteikums tālākām darbībām ar mērķi īstenot Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumus, dzīvās dabas līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu un kvalitatīvas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  18.05.2023.
  Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana, organizējot apmācības par dažādām pamatdarbības tēmām un nodrošinot iespēju dalībai un pieredzes apmaiņai semināros, tādējādi būtiski paaugstinot veicamo pienākumu kapacitātes līmeni…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.11.2022.
  Dalība CITES jeb Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas sugām dalībvalstu 19. konferencē (Cop19) un pirms un pēc Cop19 notiekošajās CITES pastāvīgās  komisijas sanāksmēs 13.-26.11.2022., Panamā,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  10.01.2022.
  Pasākums ietvaros paredzēta  Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekoto objektu operatīva tehniskā sakārtošana vides pieejamības uzlabošanas nolūkos un dabas izglītības infrastruktūras, tai nepieciešamo palīglīdzekļu pilnveidošana.
  Statuss:
  Noslēdzies
  06.01.2022.
  Apjomīga komunikācijas kampaņa, aptverot daudzpusīgu mērķauditoriju dažādos komunikācijas kanālos ar mērķi izglītot par pareizu rīcību, sastopot dabā savvaļas dzīvnieku mazuļus.
  Statuss:
  Noslēdzies
  06.01.2022.
  Ceļa savienojuma pār Islienas upi jaunbūve ar mērķi nodrošināt aizsargājamā zālāja biotopa “Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs” (biotopa kods 6410) atbilstošu apsaimniekošanu Teiču dabas rezervāta Mindaugu pļavā.
  Statuss:
  Noslēdzies
  06.01.2022.
  Latvijas sabiedrības piederības un mīlestības pret savu zemi sajūtu stiprināšana, ar mūsdienīgu komunikācijas un izglītības rīku palīdzību vairojot izpratni par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) lomu dabas un kultūrvēsturisko vērtību…
  Statuss:
  Noslēdzies
  06.01.2022.
  Biotopu kvalitātes monitoringa metodes Natura 2000 teritorijās un biotopu platību izmaiņu uzraudzības metodikas aktualizācija, nodrošinot to turpmāko izmantošanu ne tikai Natura 2000 biotopu monitoringā, bet arī valsts (fona) biotopu monitoringā. …
  Statuss:
  Noslēdzies
  06.01.2022.
  Inovatīvu, iesaistošu, mūsdienu vizuālajām prasībām atbilstošu dabas izglītības materiālu izveide sabiedrības izglītības aktivitāšu īstenošanai - mobilās dabas izglītības klases piedāvājuma pilnveidošanai, tādējādi veiksmīgāk sasniedzot…