Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  18.10.2021.
  Jauna video/audio aprīkojuma iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) vajadzībām, kas nodrošinās kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu attālināto konferenču, sanāksmju, darba grupu un dažādu apmācību…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.03.2021.
  Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija kā priekšnoteikums tālākām darbībām ar mērķi īstenot Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumus, dzīvās dabas līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu un kvalitatīvas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  26.02.2021.
  Līgatnes dabas taku audiogidu izstrāde, kuri ar aizraujošu stāstījumu palīdzību izglītos un veicinās sabiedrības ieinteresētību par Latvijas savvaļas zīdītāju faunu, bioloģisko daudzveidību, dabas aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  26.02.2021.
  Uz hidroloģiskās modelēšanas balstīta zinātniska pamatojuma sagatavošana Teiču dabas rezervāta (TDR) ārējās aizsargjoslas noteikšanai ar mērķi nodrošināt purva ekosistēmas aizsardzību.
  Statuss:
  Īstenošanā
  26.02.2021.
  Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana, tādējādi būtiski paaugstinot veicamo pienākumu kapacitātes un sniegto pakalpojumu kvalitātes līmeni.
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.10.2020.
  Pļavu dabas vērtību saglabāšanas un ainavas sakopšanas nolūkā divu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju trīs VARAM nekustamajos īpašumos nepieciešams nojaukt industriālu būvju paliekas, aizvākt būvgružus, izvākt izgāztos sadzīves un dārza atkritumus…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.10.2020.
  Projekta gaitā plānotos pasākumus paredzēts īstenot kā daļu no kopēja mērķa - izveidot populārzinātnisku vietni par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, īpašu vērību pievēršot uzrunājošiem fotomateriāliem un video.
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.10.2020.
  Attīstīt Līgatnes dabas taku dzīvnieku un ainavu vērošanas piedāvājumu, papildinot un pilnveidojot izziņas interaktīvās iespējas, veicinot pakalpojumu izmantošanu dabas mācības stundu ietvaros vispārizlgītojošās mācību iestādes.
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.05.2020.
  Priekšnosacījums biotopu un sugu atjaunošanas pasākumu veikšanai meža zemēs ir meža apsaimniekošanas plāna izstrāde. Tā sagatavošanai nepieciešama precīza informācija par zemes robežām. Prioritāri robežu aktualizācija notika Dundagas novada Kolkas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.05.2020.
  Projektā tika veikta meža inventarizācija, pildot valstij kā meža īpašniekam ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu. Tā kalpos par pamatu tālākai meža apsaimniekošanas plāna izstrādei un ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāna sagatavošanai.