Statuss:
Noslēdzies
Cilvēki mežā

Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana, organizējot apmācības par dažādām pamatdarbības tēmām un nodrošinot iespēju dalībai un pieredzes apmaiņai semināros, tādējādi būtiski paaugstinot veicamo pienākumu kapacitātes līmeni. Projekta ietvaros paredzēta arī citu iestāžu speciālistu izglītošana par dabas aizsardzības jautājumiem.

attels

Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes stiprināšana, mācības un metodiskie materiāli

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) Valsts budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti”

 

» JOMA

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA - veiktspējas stiprināšana vides aizsardzības kontroles un vides politikas izstrādes un īstenošanas jomās (t.sk. noteikta profila personāla kvalifikācijas un kompetences celšana, pētījumu un plānošanas dokumentu izstrāde).

 

» ĪSS APRAKSTS

Projekts paredzēts kā finansējuma nodrošinājums Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) darbinieku kvalifikācijas celšanai, organizējot apmācības par dažādām pamatdarbības tēmām un nodrošinot iespēju dalībai konferencē un pieredzes apmaiņai semināros, tādējādi būtiski paaugstinot veicamo pienākumu kapacitātes līmeni. Projekta ietvaros paredzēta arī citu iestāžu speciālistu izglītošana par dabas aizsardzības jautājumiem.

 

» PROJEKTA MĒRĶIS

Pasākuma īstenošanas mērķis ir celt DAP darbinieku kvalifikāciju, iesaistīties arī citu iestāžu speciālistu izglītošanā par dabas aizsardzības jautājumiem, un tādējādi kopumā - būtiski paaugstināt veicamo pienākumu kapacitātes līmeni.

 

» GALVENIE UZDEVUMI

 • Vismaz četru CITES (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām) semināru muitniekiem un policijai organizēšana, t.sk. jaunu mācību materiālu aktualizēšana un sagatavošana. Kopš 2019.gada Covid dēļ nav notikušas CITES apmācības, taču tikmēr ir bijusi gan darbinieku mainība DAP, gan muitā, gan policijā un efektīvai sadarbībai nepieciešama vispārēja zināšanu atjaunināšana un dažādu iestāžu darbinieku apmācība. Plānots semināros kopumā izglītot līdz 120 muitas un policijas darbiniekus, vienlaikus kā lektorus plānots piesaistīti arī zinātnisko iestāžu pārstāvjus.
 • Semināra par dabas noziegumiem pret vidi prokuroriem/tiesnešiem/policijas darbiniekiem organizēšana kopā ar DAP un VVD – šī tēma ir aktuāla, jo ir jaunas lietas, jaunas tiesu atziņas un kopīgs seminārs un pieredzes apmaiņa nepieciešama visu iestāžu darba pilnveidei. 
 • DAP Dabas datu nodaļas darbinieku mācības, piedaloties  ESRI seminārā Vācijā –no 17. līdz 19. aprīlim notiek vispasaules konference, un tā ir lieliska iespēja Eiropā uzzināt vispasaules tendences, jaunus rīkus un ģeotelpisko produktu attīstības tendences, tādējādi motivējot darbiniekus attīstīt jaunas idejas un efektivizēt daļu darba procesu.
 • DAP darbinieku apmācības un DAP izstrādāto metodisko vadlīniju teritorijas plānošanas jomā aktualizācija, ņemot vērā jaunākās atziņas.
 • DAP darbinieku mācības sugu un biotopu aizsardzības jomā  attiecībā uz biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumiem. Tai skaitā šī aktivitāte ietver  DAP reģionālo administrāciju 6 ekspertu pieredzes apmaiņas braucienu uz Vācijas Bavārijas meža Nacionālo parku, kur pēdējā desmitgadē ir bijušas lielas egļu astoņzobu mizgraužu invāzijas. Ņemot vērā egļu astoņzobu mizgrauža problemātiku Latvijā (tai skaitā GNP, Lubāna mitrājā un citviet), ir aktuāli nepieciešams darbiniekiem izglītoties par citu valstu īstenotajiem pasākumiem mežaudzēs, kas atrodas aizsargājamās teritorijās, kuras cietušas no eglu astoņzobu mizgrauža, kā arī saprast to, kā mežaudze atjaunojas pēc dažāda veida mežsaimniecības darbībām šīs sugas skartajās mežaudzēs. Šāda praktiskā pieredze noderēs darbā, sniedzot atļaujas un saskaņojumus koku ciršanai.

 

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Sagatavots mācību materiāls, prezentācijas, praktisko darbu piemēri muitniekiem un policijas darbiniekiem par CITES un savvaļas sugu izmantošanas un tirdzniecības tēmu
 • Organizētas vismaz 4 CITES semināri muitniekiem un policijai, sniedzot aktuālo informāciju vismaz 120 dalībniekiem.
 • Organizēts seminārs par noziegumiem pret dabas vidi prokuroriem / tiesnešiem / policijas darbiniekiem kopā ar DAP un VVD - līdz 30 speciālistiem, kurā notiek pieredzes un zināšanu apmaiņa starp iesaistītajām pusēm.
 • Notikušas DAP Dabas datu nodaļas darbinieku mācības - piecu DAP speciālistu, kas strādā ar ESRI produktiem (ESRI ir amerikāņu daudznacionāls ģeogrāfiskās informācijas sistēmu programmatūras uzņēmums, kas pazīstams ar saviem ArcGIS produktiem, kurus plaši izmanto arī Latvijā, tai skaitā DAP izmanto šī uzņēmuma produktus DDPS Ozols darbībā) dalība starptautiskā ESRI konferencē Vācijā no 2023.gada 17. līdz 19. aprīlim.
 • Notikušas DAP darbinieku apmācības un DAP izstrādāto metodisko vadlīniju teritorijas plānošanas jomā aktualizācija, ņemot vērā jaunākās atziņas:
  • aktualizētas DAP vadlīnijas darbiniekiem teritorijas plānojumu jomā un apstiprinātas ar DAP rīkojumu kā saistošas DAP darbiniekiem;
  • vismaz 30 DAP darbinieki teorētiskās un praktiskās apmācībās ieguvuši papildu zināšanas par teritorijas plānošanas dokumentiem.
 • Notikušas DAP darbinieku mācības sugu un biotopu aizsardzības jomā attiecībā uz biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumiem - vismaz 80 DAP darbinieki teorētiskās un praktiskās apmācībās ieguvuši papildus zināšanas par sugu un biotopu apsaimniekošanu.
 • Īstenots pieredzes apmaiņas brauciens uz Vācijas Bavārijas meža Nacionālo parku saistībā ar egļu astoņzobu mizgrauža skarto mežaudžu apsaimniekošanu - vismaz 6 DAP darbinieki viesojušies Vācijā, lai iepazītos ar Vācijas pieredzi egļu astoņzobu mizgrauža skarto mežaudžu apsaimniekošanā gan aizsargājamos, gan saimnieciskajos mežos.
 • Notikušas DAP darbinieku mācības par Administratīvās atbildības likuma un dabas aizsardzības normatīvo aktu piemērošanu - vismaz 80 DAP darbinieki teorētiskās un praktiskās apmācībās ieguvuši papildu zināšanas par tiesību aktu piemērošanu.
 • Izstrādāts metodiskais materiāls īpaši aizsargājamo nemedījamo putnu sugu un migrējošo putnu sugu nodarīto postījumu augkopībai novērtēšanai
 • Paaugstinātas DAP vidējā līmeņa vadītāju zināšanas un prasmes, t.sk. personāla piesaistes un atlases procesos - apmācīti vismaz 15 DAP vidējā līmeņa vadītāji.

Minēto pasākumu realizācijas rezultāts kopumā būtiski veicinās DAP sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanos.

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/28/2023
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 9 mēneši (01/04/2023 - 31/12/2023)
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 55 403 EUR finansējums no LVAF
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Visa Latvija

Dabas aizsardzības pārvalde

KONTAKTINFORMĀCIJA

Gita Strode

Departamenta direktore - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
gita.strode [at] daba.gov.lv