Statuss:
Noslēdzies
Meža stiga

Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija kā priekšnoteikums tālākām darbībām ar mērķi īstenot Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumus, dzīvās dabas līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu un kvalitatīvas uzraudzības nodrošināšanu.

attels

Priekšnoteikumu radīšana Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu  labvēlīga aizsardzības statusa atjaunošanai - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) Valsts budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti”

 

» JOMA

APSAIMNIEKOŠANA - dabas teritoriju apsaimniekošana /dabas teritoriju pārvaldība / teritoriju plānošana / integrēta vides pārvaldība / veiktspējas stiprināšana vides aizsardzības kontroles un vides politikas izstrādes un īstenošanas jomās.

 

» ĪSS APRAKSTS

Projekts paredzēts kā finansējuma nodrošinājums divu galveno secīgu mērķu īstenošanai - Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) pārvaldījumā nodoto zemes vienību kadastrālai uzmērīšanai, kas pēc būtības ir arī pamats otra mērķa īstenošanai -  mežu inventarizācijai ar tai sekojošu meža apsaimniekošanas plāna izstrādi. Projektā paredzētās aktivitātes ir būtisks priekšnoteikums, lai sekmīgi tālāk varētu īstenot darbības programmas, kas vērstas dabas daudzveidības saglabāšanu, biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanu.

 

» PROJEKTA MĒRĶIS

Nodrošināt Dabas aizsardzības pārvaldei pārvaldīšanā nodoto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valdījumā esošo zemju kadastrālu uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā, un vienlaikus nodrošināt arī valsts meža inventarizāciju (meža inventarizāciju iespējams veikt zemes vienībām, kuras ir kadastrāli uzmērītas - ar dabā identificējamām robežzīmēm un esošiem robežplāniem), ar tai sekošu valsts meža apsaimniekošanas plānu izstrādi. 

 

» GALVENIE UZDEVUMI

 • Organizēt DAP pārvaldījumā esošo neuzmērīto zemju kadastrālu uzmērīšanu - robežzīmju ierīkošanu dabā, zemes robežplānu reģistrēšanu Valsts zemes dienestā ar tai sekojošu īpašumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā,  attiecīgi noslēdzot pakalpojuma līgumus par šo zemes gabalu uzmērīšanu pieejamo finanšu ietvaros.
 • Organizēt DAP pārvaldījumā esošo meža zemju inventarizāciju izstrādi un iesniegšanu Valsts meža dienestā, attiecīgi noslēdzot pakalpojuma līgumus par šo meža zemju inventarizēšanu pieejamo finanšu ietvaros.

 

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Uzmērītas zemes vienības 1 091,53 ha platībā. Dabā ierīkotas robežzīmes (vizūrstigas un kupicas) un zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti – zemes robežu plāns (zemes vienību robežu neatbilstības gadījumā arī robežu neatbilstības novēršanas akts), situācijas un apgrūtinājumu plāns līdz 2023. gada beigām iesniegti Valsts zemes dienestā un reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kā arī dokumenti nodoti DAP.
 • Zemes vienībām 4 244,70 ha kopplatībā nodrošināta valsts meža, t.sk. meža zemju inventarizācija. Inventarizācijas dati līdz 2022. gada beigām iesniegti un apstiprināti Valsts meža dienestā, tādejādi nodrošinot iespēju inventarizētajām meža zemēm veikt valsts meža apsaimniekošanas plānu izstrādi.

Minēto pasākumu realizācijas rezultāts ir tas nepieciešamais pamats, bez kura nebūtu iespējamas tālākas darbības, kuru mērķis ir nodrošināt Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, dzīvās dabas līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī kvalitatīva tās uzraudzību.

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/27/2023
  • 1-08/132/2023 - papildu pasākums “DAP pārvaldīšanā nodoto zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas papildu darbi”
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 9 mēneši (01/04/2023 - 31/12/2023)
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 130 000 EUR finansējums no LVAF
  • papildu pasākumam 21580 EUR finansējums no LVAF
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Mežu teritorijas dažādos Latvijas reģionos
    

» Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Mājaslapa: www.daba.gov.lv

 

KONTAKTINFORMĀCIJA