Vaskulāro augu atpazīšanas seminārs

Projekta LIFE FOR SPECIES ietvaros noritējis dabas ekspertu apmācību seminārs par reti sastopamo vaskulāro augu sugu noteikšanu un aizsardzību.

Semināra ievadā Dabas aizsardzības pārvaldes projekta LIFE-IP LatViaNature eksperte Linda Uzule sniedza ieskatu augu sugu aizsardzības mērķu noteikšanas procedūrā. Savukārt semināra turpinājumā Latvijas Universitātes un Latvijas Dabas fonda botāniķes Liene Auniņa, Ieva Roze un Valda Baroniņa sniedza prezentācijas un vadīja praktisko nodarbību par reti sastopamo sugu noteikšanu, dzīvotnēm un izplatību. Praktiskajai nodarbībai tika izmantota Latvijas Universitātes Bioloģijas Institūta herbārija kolekcija, kas ļāva pētīt un vienlaikus salīdzināt tādu sugu paraugus, kuri Latvijā sastopami tikai atsevišķās vietās vai pat konstatēti tikai pāris reizes.

Kā norāda Projekta LIFE FOR SPECIES koordinators Jēkabs Dzenis – iespējami precīziem datiem par sugu izplatību ir izšķiroša nozīmē, lai novērtētu šo sugu apdraudētību, kā arī plānotu to aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus. Taču veidojot jauno Latvijas Sarkanās grāmatu, esam konstatējuši, ka par daudzu sugu izplatību informācija ir nepilnīga. Līdz ar to, lai veicinātu kvalitatīvu datu ieguvi, projekta ietvaros ir plānots arī turpmāk nodrošināt dabas un vides ekspertu apmācības šādu sevišķi reti sastopamu un grūti nosakāmu sugu atpazīšanā.

Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras līdzinansēto projektu “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (LIFE FOR SPECIES) īsteno Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar projekta vadošo partneri Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu, kā arī Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību. Projekta mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem, uzlabot datu kvalitāti un pieejamību par sugām, kā arī palielināt sabiedrības un ieinteresēto pušu informētību un aktīvu rīcību sugu aizsardzībā Latvijā. Vairāk par projektu lasiet: http://sarkanagramata.lu.lv/.