Karte

Nozīmīga vieta ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopu - kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi un kaļķaini zāļu purvi ar rūsgano melnceri aizsardzībai.

Teritorija ar savdabīgu hidroloģisko režīmu - periodiski applūstoša starpkāpu ieplaka. Sastopamas četras īpaši aizsargājamas augu sugas, kas raksturīgas kaļķainiem zāļu purviem.

Starpkāpu ieplaka blakus Lāčupītei, kurā izveidojies kaļķains zāļu purvs un slapjākajās vietās sastop dižās aslapes audzes. Vietām purvmiršu audzes.

Apšuciema zāļu purvs
Dabas liegums Apšuciema zāļu purvs. Foto: Agnese Priede

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0531400
Administratīvais iedalījums: Tukuma novada Engures pagasts
Platība: 15 ha
Dibināšanas gads: 2004 
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk