Purvs
Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0531400
Administratīvais iedalījums: Engures novada Engures pagasts.
Platība: 15 ha
Dibināšanas gads: 2004 
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga vieta ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopu - kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi un kaļķaini zāļu purvi ar rūsgano melnceri aizsardzībai. Teritorija ar savdabīgu hidroloģisko režīmu - periodiski applūstoša starpkāpu ieplaka. Sastopamas četras īpaši aizsargājamas augu sugas, kas raksturīgas kaļķainiem zāļu purviem. Starpkāpu ieplaka blakus Lāčupītei, kurā izveidojies kaļķains zāļu purvs un slapjākajās vietās sastop dižās aslapes audzes. Vietām purvmiršu audzes.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns: nav