Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām 3130, kā arī tam piegulošo biotopu - neskarti augstie purvi 7110*; veci vai dabiski boreāli meži 9010* un purvaini meži 91D0* .

Teritorija ir nozīmīga dzīvotne dzeņveidīgo putnu sugām. Asaru ezerā konstatēti tādi reti un īpaši aizsargājami augi kā  Dortmaņa lobēlija (Lobelia dortmanna) un zālainā ežgalvīte (Sparganium gramineum).

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0537000
Administratīvais iedalījums: Cēsu novada Nītaures un Līgatnes pagasts
Platība: 37,67 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk