Karte

 Teritorija dibināta galvenokārt vienas sugas - melnā zīriņa – dēļ. Dabas lieguma teritorijā sastopamas arī tādas ES Putnu direktīvas sugas kā lielais dumpis, zivju ērglis, niedru lija, mazais ormanītis un brūnā čakste.

Asūnes ezers
Dabas liegums Asūnes ezeri. Foto: Irēna Muskare

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0532400
Administratīvais iedalījums: Krāslavas novada Asūnes un Robežnieku pagasts.
Platība: 70 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk