Ezers

Dabas liegums Asūnes ezeri. Foto: Regīna Indriķe

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0532400
Administratīvais iedalījums: Krāslavas novada Asūnes un Robežnieku pagasts.
Platība: 70 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija dibināta galvenokārt vienas sugas - melnā zīriņa – dēļ. Dabas lieguma teritorijā sastopamas arī tādas ES Putnu direktīvas sugas kā lielais dumpis, zivju ērglis, niedru lija, mazais ormanītis un brūnā čakste.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns: nav