Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi  - degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās 7120, pārejas purvi un slīkšņas 7140, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā dibināts mikroliegums medņa (Tetrao urogallus) aizsardzībai. Teritorijā konstatētas vairākas retas un īpaši aizsargājamas sūnu sugas -  Hellera ķīļlape (Anastrophyllum hellerianum) un kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum), kuru aizsardzībai var veidot mikroliegumu.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0537200
Administratīvais iedalījums: Valmieras novada Naukšēnu pagasts
Platība: 138,59 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk