Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - upju straujteces un dabiski upju posmi 3260, veci vai dabiski boreāli meži 9010*,   staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes. Teritorijā konstatēta reta un īpaši aizsargājama sūnu suga – Hellera ķīļlape (Anastrophyllum hellerianum), kuras aizsardzībai var veidot mikroliegumu.    

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0537300
Administratīvais iedalījums: Cēsu novada Taurenes pagasts
Platība: 90,48 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk