attels

2013. gada 4. un 5. novembrī Baltkrievijā, Braslavā, nacionālajā parkā „Braslavas ezeri” notika projekta „Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai” ("Pārrobežu daba") partneru pirmā tikšanās. Projekta mērķis nav īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statusa noteikšana jaunām dabas teritorijām, bet gan kopīgas pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas izveide, savstarpēji saskaņojot jau esošu, dabā pastāvošu aizsargājamo dabas teritoriju - aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” Latvijā un nacionālais parks “Braslavas ezeri” Baltkrievijā - pārvaldības principus.

 

Ievadseminārā piedalījās pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas zinātniski-praktiskā bioresursu centra, nacionālā parka „Braslavas ezeri” administrācijas un Daugavpils novada domes. Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas „Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveides darba grupā kopā ar projekta partneriem darbojās arī projekta asociēto partneru pārstāvji – Latvijas Republikas Vides un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste, Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijas Bioloģiskās un ainavu daudzveidības pārvaldes zemes un ainavu nodaļas konsultante Tatjana Trofimoviča, kā arī Baltkrievijas Republikas Prezidenta lietu pārvaldes Dabas kompleksu un rūpnieciskās ražošanas nodaļas vadītājs Vasīlijs Kozlovs.

 

Tikšanās laikā partneri vienojās par būtiskām, ar projekta ieviešanas gaitu saistītām aktivitātēm, kā arī diskutēja par konkrētās pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas nākotnes perspektīvām, piemēram, par tās iekļaušanu Ramsāres konvencijas tīklā un UNESCO dabas mantojuma sarakstā.

 

Projekta aktivitātes kalpos par pamatu ilgtspējīgai pierobežas aizsargājamo dabas teritoriju attīstībai, dabas daudzveidības saglabāšanai, kā arī turpmākai institucionālai sadarbībai un sabiedrības iesaistei labu kaimiņvalstu attiecību nodrošināšanā.

 

Dabas aizsardzības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Projekts tiek realizēts Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros