karte

Nozīmīga teritorija vecu egļu mežu aizsardzībai. Sastopami tādi aizsargājami biotopi kā pārejas purvi un slīkšņas. 

Konstatēta ES Biotopu direktīvas suga - lācis Ursus arctos.

Teritorijā sastopama arī  īpaši aizsargājama augu suga - apdzira.

Koks

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0501300
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Jaunalūksnes pagasts.
Platība: 59 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk