Koks
karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0501300
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Jaunalūksnes pagasts.
Platība: 59 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga teritorija vecu egļu mežu aizsardzībai. Sastopami tādi aizsargājami biotopi kā pārejas purvi un slīkšņas. Konstatēta ES Biotopu direktīvas suga - lācis Ursus arctos. Teritorijā sastopama arī  īpaši aizsargājama augu suga - apdzira.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav