Bērzpils aleja

 

Atrašanās vieta

 Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490050
Administratīvais iedalījums: Balvu novada Bērzpils pagasts
Stādīšanas gads:

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā dominējošās koku sugas ir oši, kļavas, ozoli, liepas, atsevišķi ļoti lielu dimensiju ozoli. Alejas vecumstruktūra heterogēna, ir gan veci koki, gan no jauna stādīti. Alejā sastopami ļoti daudz dobumaini koki, kas ir daudzveidīgi gan novietojuma, gan izmēru ziņā. Alejā konstatētas divas īpaši aizsargājamo ķērpju sugas – kausveida pleurostika (Pleurostica acetabulum) un bālā sklerofora (Schlerophora pallida).

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: