Bilskas aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490430
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Bilskas pagasts
Stādīšanas gads:

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug galvenokārt bioloģiski veci un lielas dimensijas sasnieguši platlapju koki – liepas, oši un kļavas. Alejā atrodama liela dobumaino koku daudzveidība, sastopami arī lieli dobumi. Atzīmēti arī bezmugurkaulnieku sugām nozīmīgi mikrobiotopi – lielu dimensiju nokaltuši zari, uz stumbriem sastopama atsegta atmirusī koksne ar saproksilo vaboļu izskrejām, atsevišķi koki ir nokaltuši, alejā ir pieejami sēņu augļķermeņi. Alejā konstatēta dabisko meža biotopu indikatorsuga – melnā praulvabole (Prionychus ater).

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: