Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - staignāju mežu 9080*, purvaini meži 91D0*,  veci vai dabiski boreāli meži 9010*, aluviāli meži 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0537600
Administratīvais iedalījums: Balvu novada Kubulu un Rugāju pagasts​​​​​​​
Platība: 134,44 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk