Brāžu krāces un Akmeņupītes ūdenskritums

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas dabas parkā "Ogres ieleja".
Kods: LV0441250
Administratīvais iedalījums: Ērgļu novads, Ērgļu un Sausnējas pagasts

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums

Teritorija ir izvietojusies Vidzemes augstienē, Augšogres pazeminājumā, Ogres senlejā.

Dabas pieminekli veido Ogres senlejā atrodošās apjomīgās Brāžu krāces Ogres upē un nelielās, bet ļoti stāvās Akmeņupītes krāces Ogres labā krasta pietekā Veģerupītē (Akmeņupītē). Krāces Ogrē pastāv pateicoties ievērojamajam upes garenprofila kritumam konkrētajā posmā, kā arī upes gultne esošajiem laukakmeņiem.

Ogres senlejas posms ar laukakmeņu sakopojumiem ir veidojies gan Ogres senlejas gan ielejas veidošanās procesos – kvartāra periodā – Latvijas apledojuma noslēgumā un pēcledus laikmetā.

Brāžu krāču garums – aptuveni 2 km garumā gaisa līnijā, jeb gandrīz 4 km mērot pa upes gultni, bet augstāk un lejāk arī upē ir krāces un straujteces. Akmeņupītes krāce – 100 m garš upītes lejteces posms.

Upes senlejas un ielejas gultni klāj nevienmērīgi izplatīts laukakmeņu slānis, kas veidojies kā bagātināšanās (perlūvija) horizonts aluviālās un, iespējams, arī zemledus fluviglaciālās erozijas procesos. Uzbūves un veidošanās procesa detaļu noskaidrošanai būtu nepieciešami papildus pētījumi.

Ielejas veidošanās procesi, lai arī nelielos apjomos, bet joprojām turpinās, tādējādi teritorijā ir iespējams novērot aluviālās erozijas procesu izpausme darbībā.
Teritorijā atrodas ES aizsargājams biotops  upju straujteces un dabiski upju posmi (3260). Brāžu krācēs atrodama sārtaļģe Hildebrandia  rivularis. Akmeņupītes krāces mazūdens periodā mēdz būt sausas.

Akmeņupītes krāces ir nozīmīgas kā neparasts, ainavisks dabas veidojums, biotops. Brāžu krāces ir nozīmīgas kā ūdenstūristu iecienīta vieta, kā biotops, strauju ūdeņu zivju nārsta vieta.

Objektu nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem ģeoloģijas (stratigrāfijas, ģeomorfoloģijas, hidroģeoloģijas), sugu un biotopu pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu kopumu, kas ir nozīmīgs kā maz ietekmēta dabas teritorija.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS