Purvs

Foto: DAP arhīvs

karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0507400
Administratīvais iedalījums: Grobiņas novada Gaviezes un Bārtas pagasts.
Platība: 585 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Liegums veidots parastās purvmirtes aizsardzībai. Šis dabas liegums ir viens no nedaudzajiem purviem Latvijā, kurā sastopama šī suga. Ievērojamu daļu teritorijas aizņem augstais purvs un purvains mežs. No ES Putnu direktīvas sugām sastopams: melnais stārķis, mazais ērglis, mednis, mežirbe, dzērve, dzeltenais tārtiņš, melnā un pelēkā dzilna, pļavas lija. Šī  ir viena no labākajām  pļavu lijas ligzdošanas vietām Latvijā.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav