karte

Liegums veidots parastās purvmirtes aizsardzībai. Šis dabas liegums ir viens no nedaudzajiem purviem Latvijā, kurā sastopama šī suga. Ievērojamu daļu teritorijas aizņem augstais purvs un purvains mežs.

No ES Putnu direktīvas sugām sastopams: melnais stārķis, mazais ērglis, mednis, mežirbe, dzērve, dzeltenais tārtiņš, melnā un pelēkā dzilna, pļavas lija. Šī  ir viena no labākajām  pļavu lijas ligzdošanas vietām Latvijā.

 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0507400
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Gaviezes un Bārtas pagasts.
Platība: 585 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk