Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi – veci vai dabiski boreāli meži 9010* un purvaini meži 91D0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes. Teritorijā konstatēta retas un īpaši aizsargājamas sūnu sugas atradne – kailajai apaļlapei (Odontoschisma denudatum), kuras aizsardzībai var veidot mikroliegumu.
 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0537700
Administratīvais iedalījums: XXXXXX novads
Platība: 38,53 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk