Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - eitrofi ezeri ar iegrimušu ūdensaugu un peldaugu augāju 3150, pārejas purvi un slīkšņas 7140, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes un Lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita (barnabita)) potencionālā dzīvotnes teritorija. Tā pat teritorijā konstatēta reti sastopama un īpaši aizsargājama sūnu suga tūbainā bārkstlape (Tricholea tomentella), kuras aizsardzībai var veidot mikroliegumu.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0537800
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Kalvenes pagasts​​​​​​​
Platība: 227,25 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk