Cīravas liepu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490230
Administratīvais iedalījums: Aizputes novada Cīravas pagasts
Stādīšanas gads:

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Aleju veido vidēji vecas liepas. Inventarizācijas laikā nav konstatētas īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas, tomēr aleja atbilst lapkoku praulgrauža (Osmoderma barnabita) dzīvotnei, jo šeit konstatēti dažādi bezmugurkaulniekiem būtiski mikrobiotopi – koki ar sēnēm, kopā veidojot divus dažādus substrātus. Alejā konstatēta viena īpaši aizsargājama ķērpju suga kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum), kuras atradne ir labā stāvoklī un sugai šeit ir ļoti labas izplatīšanās iespējas.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: