Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - eitrofi ezeri ar iegrimušu ūdensaugu un peldaugu augāju 3150, upju straujteces un dabiski upju posmi 3260, pārejas purvi un slīkšņas 7140, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, staignāju meži 9080*, nogāžu un gravu meži 9180*, purvaini meži 91D0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes un Lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita (barnabita)) potencionālā dzīvotnes teritorija. Teritorijā konstatētas vairākas retas un īpaši aizsargājamas sūnu sugas - Hellera ķīļlape (Anastrophyllum hellerianum) un viļņainā nekera (Necera crispa), kuru aizsardzībai var veidot mikroliegumu.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0537900
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Ērgļu pagasts​​​​​​​
Platība: 140,48 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk