Karte

Teritorija izveidota trīs ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma meža biotopu aizsardzībai, galvenā vērtība jauktiem platlapju mežiem un melnalkšņu staignājiem.

Dabisko meža biotopu koncentrācijas vieta. Ligzdo melnais stārķis. Vietām izcili liepu-ozolu meži auglīgās augsnēs ar platlapju mežiem raksturīgo veģetāciju. Sastopami arī apšu-egļu meži, bet pamežā nereti liepas, kā arī purvaini priežu meži.

Dimanti

Foto: A.Stepanova

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0532900
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Kalna pagasts.
Platība: 182,38 ha
Dibināšanas gads: 2004 
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk