Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - veci vai dabiski boreāli meži 9010* un staignāju meži 9080*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām, tajā skaitā mazajam ērglim (Aquila pomarina), kura aizsardzībai teritorijā 2008. gadā dibināts mikroliegums, piemērotas dzīvotnes un Lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita (barnabita)) potencionālā dzīvotnes teritorija. 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0538000
Administratīvais iedalījums: Dobeles novada Ukru un Vītiņu pagasts​​​​​​​
Platība: 95,65 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk